Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de bedrijfsschade die uw bedrijf heeft. Dat is de vermindering van de bruto winst door een verzekerde gebeurtenis. De bruto winst is de omzet in de periode die op het polisblad is vermeld (uitkeringstermijn) verminderd met de variabele kosten in die periode.

Extra informatie

Verzekerd is de bedrijfsschade die je bedrijf lijdt door brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak en diefstal. De verzekerde gebeurtenissen, dekkingen en uitsluitingen komen vrijwel geheel overeen met die voor de Inventaris- en goederenverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de vaste lasten van uw bedrijf, zoals salarissen, als uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stilvalt door een verzekerde gebeurtenis. Ook de netto winst die u daardoor misloopt wordt vergoed.

Schadevergoeding

De bedrijfsschade moet veroorzaakt zijn door een verzekerde schade aan uw gebouw, inventaris, goederen of huurdersbelang. De bedrijfsschade is verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat en volgens de geldende overdekkingsregeling.

Storing nutsvoorzieningen

Lijdt u bedrijfsschade door een storing bij een bedrijf dat gas, water of elektriciteit levert? Dan bent u daarvoor verzekerd als de storing een ononderbroken periode van tenminste 6 uren duurt.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? De kosten die u maakt om die gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen noemen we reconstructiekosten. Deze zijn verzekerd tot € 5.000.

Het verzekerd bedrag

Het zekerd bedrag is de bruto winst van een bepaalde periode. U kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van: 26, 52, 78, 104 of 156 weken. Het verzekerde bedrag dat hoort bij 26 en 52 weken is de bruto winst van 1 jaar. Bij 78 en 104 weken 2 jaar en bij 156 weken 3 jaar. De uitkeringstermijn die u kiest, hangt af van de verwachte hersteltermijn

Extra informatie

De standaard overdekking is 30% met een maximum afhankelijk van de gekozen uitkeringstermijn. Er vindt geen verrekening plaats. Een afwijkende regeling is ook mogelijk. Overdekking op basis van waardebepaling van 30% maar zonder een maximum. Of een naverrekeningsregeling, waarbij achteraf de werkelijke brutowinst doorgegeven wordt. Er vindt dan een bijbetaling of teruggave van maximaal 30% plaats.

Sluiting panden in omgeving, toeleverancier, website ligt stil

Lijdt u bedrijfsschade door gehele of gedeeltelijk sluiting van het winkelcentrum of van een publiekstrekker voor uw bedrijf? Door schade bij een toeleverancier die gevestigd is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg? Of door schade bij het bedrijf dat uw website onderhoudt? U krijgt deze schade vergoed tot 25% van het verzekerd bedrag.

Afzetting straat of toegang tot je bedrijf

Wij vergoeden de bedrijfsschade door een schade in de omgeving, zoals aan een gebouw of door een natuurbrand, waardoor de straat of de toegang tot uw bedrijf moet worden afgezet.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving en overstroming. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Boetes

Boetes die u krijgt zijn niet verzekerd. Dit zijn onder andere boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd. Dit is wel verzekerd onder de Bedrijfsgebouwenverzekering.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Saneringskosten

U bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als u dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan uw verzekeringsadviseur.

Software

Schade door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk.

Eigen risico

Er is geen algemeen eigen risico. Er is wel een vast eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis voor de dekkingen 'sluiten panden in de omgeving', 'toeleverancier' en 'website'.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen, de gekozen uitkeringstermijn.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vindt u op uw polisblad.

Leegstand

Als het gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, bent u alleen verzekerd voor schade door brand en storm. U moet deze situatie binnen een maand aan ons melden, tenzij u hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na uw melding kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties van uw bedrijf in Nederland die op uw polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in u situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij de maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse premiebetaling is automatische incasso verplicht. De jaarlijkse premie kunt u ook via een automatische incasso laten afschrijven of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar, met een maand opzegtermijn. U kunt uw verzekering opzeggen via uw eigen adviseur. Meer informatie over de bij ons aangesloten advieskantoren vindt u op onze site: www.raadhoven.nl.