Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de inventaris, de handelsgoederen en, als u huurder bent van het gebouw, het huurdersbelang. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak en diefstal.

Extra informatie

Bij diefstal is er alleen dekking na inbraak in het (deel van) het gebouw waar de goederen liggen. Als de sleutels daarbij zijn meegenomen, vergoeden wij ook de vervanging of het inregelen van nieuwe sloten tot een bedrag van € 1.500.

Wat is verzekerd?

Uw inventaris zijn de spullen die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines. Uw goederen zijn de zaken die voor de verkoop zijn bestemd of daar deel van uitmaken, zoals grond- en hulpstoffen, zaken in bewerking, verpakkingen, reinigingsmiddelen en brandstoffen die zijn bestemd voor uw bedrijfsuitoefening.

Inventaris en voorraad

Voor inventaris en huurdersbelang vergoeden we de nieuwwaarde of de dagwaarde, als deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. Voor goederen geldt de kostprijs: de inkoopwaarde en de eventueel toegevoegde waarde.

Extra informatie

Inventaris, goederen en huurdersbelang zijn verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op je polisblad staat. Bepaalde extra kosten worden daarboven vergoed. Er kan een clausule op het polisblad staan dat er garantie is tegen onderverzekering. Dan wordt de schade aan inventaris en huurdersbelang ook boven het verzekerd bedrag vergoed. Voor goederen geldt dan een overdekking van 30%

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de extra kosten die u moet maken om de schade te beperken of herstellen na een schade. Zoals bereddingskosten, opruimingskosten en het herstellen van de terreininrichting

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten voor het herstel van de inrichting van uw terrein, inclusief bestrating en terreinafscheiding (bomen, hagen, planten) na schade door brand, ontploffing en blikseminslag. Schade aan of verlies van uw laadpalen, windmolens en aan de grond verankerde zonnepanelen is ook verzekerd, maar niet door vandalisme, rellen, opstootjes en plundering. U moet wel de eigenaar zijn van deze zaken. 

Keuze: koelschade

Wilt u koelschade meeverzekeren? Dan kan dat met de extra dekking Koelschade. U bent dan verzekerd voor waardevermindering door bederf van uw goederen door schade aan de koel- of vriesinstallatie of door een ononderbroken stroomuitval langer dan 6 uur.

Huurdersbelang

Het huurdersbelang is standaard verzekerd. Het bestaat uit de veranderingen en uitbreidingen die u heeft aangebracht aan het gebouw dat u huurt. Zoals betimmeringen, parketvloeren, installaties, zonweringen en schuttingen. Het huurdersbelang is verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.

Extra informatie

Wordt u ook aansprakelijk gesteld voor schade aan de zaken die de verhuurder zelf heeft aangebracht? Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij die schade boven het verzekerde bedrag voor huurdersbelang. 

Geld en vals geld

Geld en vals geld dat aanwezig is in het gebouw is verzekerd tot € 1.000 per gebeurtenis. Als u een hoger bedrag of ook schade buiten het gebouw wilt verzekeren, dan kan dat door een Geldverzekering af te sluiten.

Keuze: Computers, elektronica en instrumenten

Computers, elektronica en instrumenten horen bij de inventaris en zijn standaard verzekerd. U kunt de dekking uitbreiden naar alle risico's en ook naar dekking in heel Nederland of de hele wereld. Voor diefstal uit auto's gelden wel beperkende voorwaarden.

Extra dekkingen

U bent ook verzekerd voor de kosten van vervoer en opslag in verband met een schade. En als bij een schade ook privé-eigendommen of eigendommen van anderen verloren gaan, is dit verzekerd op dagwaarde tot een maximum.

Extra informatie

Wordt het nutsbedrijf getroffen door een verzekerde gebeurtenis en lijdt u daardoor schade? Dan bent u ook daarvoor verzekerd als de storing en de daardoor veroorzaakte onderbreking in het productieproces een ononderbroken periode van tenminste 6 uren duren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving of overstroming. Check de polis voorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Saneringskosten

U bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als u dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan uw verzekeringsadviseur. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor de polisvoorwaarden bij Neerslag en Water of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk.

Eigen risico

Voor aanrijding is een vast eigen risico van toepassing. Check hiervoor de polisvoorwaarden. Voor stormschade aan huurdersbelang, zoals de schuttingen die uw eigendom zijn, geldt een vast eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor alle andere gebeurtenissen kunt u tegen premiekorting een eigen risico met ons overeenkomen. Vraag hiervoor advies aan uw verzekeringsadviseur.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u maken, dan vergoeden wij de schade niet altijd. De afspraken vindt u op uw polisblad.

Leegstand

Als het gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, bent u alleen verzekerd voor schade door brand en storm. U moet deze situatie binnen en maand aan ons melden, tenzij u hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na uw melding kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties in Nederland die op het polisblad vermeld staan. In de gebouwen is er dekking voor alle in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenissen. Voor zaken die aan de buitenkant van het gebouw vastzitten of die zich op of buiten het terrein bevinden is er een beperkte dekking. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij de maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse premiebetaling is automatische incasso verplicht. De jaarlijkse premie kunt u ook via een automatische incasso laten afschrijven of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar, met een maand opzegtermijn. U kunt uw verzekering opzeggen via uw eigen adviseur. Meer informatie over de bij ons aangesloten advieskantoren vindt u op onze site: www.raadhoven.nl.