Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Extra informatie

In de voorwaarden leest u wie verzekerd zijn en wat wij onder een ongeval verstaan. 

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U ontvangt rente over deze periode. 

In overleg met uw advieskantoor/adviseur stelt u het verzekerd bedrag vast. 

Extra informatie

Zodra er geen verandering meer is (eindtoestand), stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. In overleg met uw advieskantoor/adviseur stelt u het verzekerd bedrag vast. 

Uitgebreide dekking

U bent ook standaard verzekerd voor de onderdelen Passagiers Auto en Bijrijders Motor.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent onder andere niet verzekerd als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt, het verband houdt met het onder invloed zijn van alcohol of drugs, of verband houdt met het beoefenen van een sport waarvoor u wordt betaald of een sport met een verhoogd risico.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin niet wordt uitgekeerd. Wilt u meer weten? Leest u dan de voorwaarden op onze site: https://www.raadhoven.nl/service/verzekeringsvoorwaarden

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Had u voor het ongeval al een ziekte, gebrek of invaliditeit en zijn de gevolgen van een ongeval daardoor vergroot? Dan kijken wij bij het vaststellen van de uitkering naar de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad als u gezond was geweest.

Extra informatie

De premie is afhankelijk van uw beroep en kan dus veranderen als u van baan verandert.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van  uw premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij de maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse premiebetaling is automatische incasso verplicht. De jaarlijkse premie kunt u ook via een automatische incasso laten afschrijven of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar, met een maand opzegtermijn. U kunt uw verzekering opzeggen via uw eigen adviseur. Meer informatie over de bij ons aangesloten advieskantoren vindt u op onze site: https://www.raadhoven.nl/.