Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhanger, oplegger of container.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit verschillende modules. Hieronder treft u een overzicht aan van de mogelijkheden.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

De aansprakelijkheid voor schade aan een ander is gedekt op de verzekering van het voertuig dat de aanhanger trekt.

Keuze: beperkt Casco

Schade aan uw aanhanger door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde van de aanhanger.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van nieuwwaarde binnen 12 maanden na de datum van afgifte. Na 12 maanden vindt er een afschrijving plaats.

Extra informatie

Voor een volledige dekkingsomschrijving verwijzen wij u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Keuze: accessoires

U kunt ervoor kiezen de accessoires van de aanhanger mee te verzekeren. De waarde dient u dan bij de te verzekeren cataloguswaarde op te tellen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs is uitgesloten. Ook schade als gevolg van misbruik van alcohol of drugs is uitgesloten van de dekking.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat bij het verhuren van de aanhanger is niet verzekerd.

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen in de aanhanger, oplegger of container is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico staat op uw polisblad vermeld.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw aanhanger kunnen bepaalde eisen worden gesteld. Neem hiervoor contact op met uw makelaar Raetsheren van Orden B.V.

Reparatie

U mag zelf kiezen bij welke deskundige u de schade laat herstellen. 

Extra informatie

Indien de schade hoger is dan € 500,- dient u vooraf contact met ons op te nemen in verband met het regelen van een expert.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw groene kaart staan.

Extra informatie

Is een land doorgestreept op de groene kaart? Dan bent u niet verzekerd in dat land.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.