Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand anders verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt en u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de zaak- of personenschade die u aan een ander toebrengt en volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Indien u een gezinsdekking heeft, zijn minderjarige kinderen (pleeg- en stiefkinderen inbegrepen), inwonende meerderjarige ongehuwde kinderen, inwonende (groot- en schoon)ouders, inwonende ongehuwde bloed- en aanverwanten, logés en het huispersoneel meeverzekerd. Bij een alleenstaande dekking bent u verzekerd en uw logés en huispersoneel.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen en deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning dat uw eigendom is in Nederland is verzekerd. 

Extra informatie

Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Verzekerde som

Deze verzekering kent een verzekerd bedrag van € 2.500.000,- als maximum per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Keuze: Jacht

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van vuurwapens (en waarvoor een vergunning is zoals bedoeld in de Flora- en Faunawet) tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde of geleende zaken waar een overeenkomst voor is gesloten in de vorm van huur, huurkoop, lease of erfpacht is niet gedekt onder deze polis.

Extra informatie

Voor de volledige dekking omtrent gehuurde of geleende zaken verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Schade door auto

Schade met of door een motorrijtuig valt niet onder de dekking van deze polis.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Woonplaats buiten Nederland

De aansprakelijkheid van een verzekerde die niet meer in Nederland woonachtig is, is niet gedekt. De dekking vervalt 30 dagen na vertrek uit Nederland.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Extra informatie

Bij schade als gevolg van een vriendendienst wordt er niet meer dan € 15.000,- per gebeurtenis vergoedt voor alle benadeelden samen.

Eigen risico

Deze verzekering kent geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.