Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk is voor de schade van derden die onstaat door uw bedrijf of een van uw medewerkers. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van het bedrijf.

Wat is verzekerd?

U verzekert de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per aanspraak voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per aanspraak uit.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, comissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekkig product dat door u is geleverd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan medewerkers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Ook arbeidsgerelateerde verkeersongevallen te voet en met de fiets zijn verzekerd.

Juridische hulp

Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van uw bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan uw bedrijf is verleend.

Inloop

Uw bedrijf is ook verzekerd voor een aanspraak in verband met een handelen of nalaten voor de ingangsdatum van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Deze periode beperken wij vaak tot maximaal 1 jaar of sluiten wij uit. Indien inloop is meeverzekerd, wordt dit middels een clausule op de polis als zijnde verzekerde aangetekend.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade aan eigen zaken (van de verzekeringnemer) of van uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door uw bedrijf verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk en tegen een persoon gericht handelen of nalaten.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig waarvan u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder, gebruiker bent of die u laat gebruiken.

Extra informatie

Uitzonderingen op deze uitsluiting kunt u terugvinden in de van toepassing zijnde voorwaarden.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (bijvoorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op de bedrijfslocatie valt niet onder de dekking. 

Extra informatie

Indien u het risico van milieuschade wenst te verzekeren, dan kunt u dit verzekeren via de Milieuschadeverzekering. 

Asbest

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken. Bijvoorbeeld: aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling of aansprakelijkheid voor schade door het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering, dan is dat niet verzekerd. 

Extra informatie

Als wij de verzekering stoppen, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met één jaar verlengen.

Als de verzekering stopt, omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met drie jaar verlengen.

Fraude

Wij betalen niet als bij schade fraude is gepleegd.

Zuivere vermogensschade

Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

Opzicht

U bent niet verzekerd voor schade aan een zaak van een ander waar u de zorg over heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u deze zaak bewoont, huurt, repareert, bewerkt, gebruikt of vervoert. Hieronder valt ook de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, verwisseling of vermissing van zaken van gasten of bezoekers.

Extra informatie

Het is mogelijk een dekking voor opzicht mee te nemen op uw polis. Neem hiervoor contact op met uw makelaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering is alleen van kracht  voor bedrijven met vestigingen of filialen in Nederland die als meeverzekerden zijn aangetekend op de polis.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van de werkzaamheden en de bedrijfsactiviteiten. Het van toepassing zijnde eigen risico staat op uw polis vermeld. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van scahde, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.