Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt plotselinge en onvoorziene schade aan uw elektronica. U kiest zelf welke elektronica u wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Beschadiging aan de verzekerde elektronica door een van buiten komende onheil of door eigen gebrek. Ook diefstal van de elektronica na braak aan het gebouw is verzekerd.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de waarde van de verzekerde elektronica.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde van de verzekerde elektronica

Extra informatie

Bij totale beschadiging of verlies vergoeden wij minimaal 20% van de nieuwwaarde van de machine of de vervangingswaarde als deze lager is.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor kosten die u moet maken om te voorkomen dat het werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur, of salariskosten, verblijfskosten of transportkosten.

Keuze: reconstructiekosten

Wij noemen dit Data. U kunt ervoor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren. Denk hierbij aan het terug zetten van een back-up of het opnieuw invoeren van verloren gegane gegevens.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

U kunt ervoor kiezen om de elektronica buiten het gebouw te verzekeren. Uw elektronica is dan verzekerd tijdens vervoer of in een ander gebouw. Diefstal uit een vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: Technische bedrijfsschade

Hiermee verzekert u het omzetverlies die u heeft als uw elektronica niet meer werkt door een gebeurtenis die verzekerd is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest. Maar ook niet bij slijtage ander geleidelijk bederf of garantiekwesties. Wij keren ook niet uit bij brand, ontploffing en blikseminslag.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens als er geen schade is aan de hardware.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de elektronica is niet verzekerd. Ook schade veroorzaakt met opzet van de verzekerde of de directie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn. Indien dit het geval is, wordt dit op uw polisblad vermeld.

Afspraken

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die u verzekert, zolang die zaken zich bevinden binnen binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. De verzekerde elektronica en de locaties worden op de polis gezet. Voor de dekking vervoer en verblijf elders wordt het dekkingsgebied apart overeengekomen. (Benelux en Duitsland, Europa of Wereld)

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.