Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals brand, diefstal, neerslag, wind en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle roerende zaken van u en die van uw gezinsleden, die tot de particuliere huishouding behoren zijn verzekerd, inclusief brom- en snorfietsen, antennes en zonweringen.

Verzekerd bedrag

Bij schade vergoeden wij tot maximaal het verzekerde bedrag zoals op de polis staat vermeld.

Extra informatie

Bij de vaststelling van de schade worden verschillende waardes gehanteerd. Voor de exacte waardevaststelling verwijzen wij u naar artikel 7 van de van toepassing zijnde voorwaarden.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

In geval van diefstal van lijfsieraden wordt er maximaal € 6.000,- vergoed per gebeurtenis.

Extra informatie

Indien u meer dan € 6.000,- aan lijfsieraden heeft kunt u dit tegen een meerpremie verzekeren op uw inboedelverzekering.

(Audio-) apparatuur

Uw audio-/visuele en computerapparatuur valt standaard onder uw inboedelverzekering.

Spullen buiten huis

Buiten uw huis zijn uw spullen verzekerd in een bijgebouw bij uw woning, trappenhuis, kelder, op het balkon, in de tuin of op het erf. Of als uw spullen korter dan 3 maanden in een ander huis staan. Uw spullen zijn verzekerd tegen een groot aantal gebeurtenissen, maar niet tegen alle gebeurtenissen.

Extra informatie

Uw spullen in uw tuin zijn bijvoorbeeld niet verzekerd tegen schade door wind, neerslag, diefstal en vandalisme. Maar uw tuinmeubelen zijn wél weer verzekerd tegen diefstal en vandalisme.

Vallen en stoten

Uw inboedel is verzekerd tegen schade door vallen en stoten. Maar uw inboedel is bijvoorbeeld niet verzekerd tijdens normaal gebruik of tijdens het reinigen, repareren en onderhouden.

Extra informatie

Niet verzekerd is bijvoorbeeld een kast die tijdens het schoonmaken omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobiele telefoon in uw broekzak die stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wanneer u gebruik maakt van de inboedelwaardemeter om de te verzekeren som te bepalen, krijgt u de garantie dat u niet onderverzekerd bent gedurende een periode van 5 jaar. Sieraden, bijzondere bezittingen, audiovisuele- en computerapparatuur vergoeden wij tot maximaal het bedrag dat op uw polis staat.

Extra informatie

Als reparatie mogelijk is vergoeden wij de reparatiekosten. Is reparatie niet mogelijk en is de dagwaarde van uw spullen meer dan 40% van de nieuwwaarde, dan vergoeden wij de nieuwwaarde van uw spullen.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw spullen zijn buitenshuis niet verzekerd. 

Aardbeving en vulkanische uitbarsting en overstroming

Schade ontstaan door aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming is niet gedekt onder de polis.

Slecht onderhoud

Schade ontstaan door storm, water, stoom, blusmiddel, regen of smeltwater, hagel en sneeuw, olie, rook en roet als gevolg van achterstallig onderhoud of constructiefouten is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Niet verzekerd is bijvoorbeeld schade door grondwater, dijkdoorbraak en neerslag door openstaande ramen en deuren. Waterschade ontstaan door slecht onderhoud is ook niet verzekerd.

Eigen risico

Voor schade als gevolg van een van buiten komend onheil welke niet in de polisvoorwaarden worden genoemd, geldt een eigen risico van € 110,00. Wij verwijzen u naar de polisvoorwaarden voor de genoemde schades waar geen eigen risico voor geldt.

Bij schade door wind aan terreinafscheidingen geldt een eigen risico van € 225,- per schadegeval. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.