Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan het kunstgrasveld. 

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt materieële schade aan kunstgrasvelden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan en ongeacht of dit is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die verzekerde zaken. 

Extra informatie

Wij verzekeren de toplaag van het kunstgrasveld. Optioneel zijn er nog andere zaken die onder deze verzekering gedekt kunnen worden. 

Verzekerd bedrag

Op het polisblad vermelden wij voor welke bedragen het kunstgrasveld en eventuele overige zaken zijn verzekerd. 

Keuze: Lichtinstallaties

De lichtinstallatie die zich op of rondom het veld bevindt kan als aanvullende optie worden meeverzekerd onder deze polis.

Keuze: Onderlaag

De onderlaag van het kunstgrasveld kan als aanvullende optie worden meeverzekerd onder deze polis.

Keuze: Dug-outs, doelen, vlaggen, reclameborden en overige markeringen

Dug-outs, doelen, vlaggen, reclameborden en overige markeringen die op of rondom het veld zijn aangebracht kunnen als aanvullende optie worden meeverzekerd onder deze polis.

Keuze: Hekwerk en ballenvangers

Hekwerk en ballenvangers die op of rondom het veld zijn aangebracht kunnen als aanvullende optie worden meeverzekerd onder deze polis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van aardbeving, atoomkernreacties, molest, ongedierte, overstroming, reiniging, schimmel, sportbeoefening of eigen schuld. Voor een volledig overzicht van hetgeen niet is verzekerd, verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Verzakking

Verzakking veroorzaakt door een niet op de polis gedekte oorzaak is uitgesloten.

Lichtinstallatie (indien meeverzekerd)

De licht- of krachtbron van het verzekerde object en lampen die zich aan of in de verzekerde zaak bevinden zijn nite verzekerd. Als de gehele armatuur verloren gaat, is dit wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risico per gebeurtenis van toepassing. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking op het in de polis genoemde risicoadres in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van scahde, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 2 maanden is.