Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein, dan bent u verzekerd tegen de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering zijn verzekerd als de VvE verantwoordelijk is voor de verontreiniging. Dit geldt op de eigen locatie, of locatie van derden.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die worden gemaakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Schade als gevolg van verontreiniging

Verzekerd is de zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging

Inkomende milieuschade

Verzekerd is inkomende milieuschade. Dit is verontreiniging die door anderen wordt veroorzaakt buiten de locatie van de VvE maar waardoor de VvE milieuschade oploopt.

Verweersbijstand

Randvoorwaarde is dat de gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen binnen een straal van 25km van de verzekerde locatie zijn vrijgekomen.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door luchtverontreiniging, overstroming, atoomkernreacties of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Daarnaast is schade aan personen niet verzekerd en schade door verontreiniging met of door een motorrijtuig ook niet.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als de VvE in strijd met de milieuvergunning handelt.

Ondergrondse opslag

Niet gedekt zijn de schade en kosten als gevolg van een verontreiniging veroorzaakt door of samenhangend met de ondergrondse opslag van stoffen in tanks.

Lees meer

Extra informatie

Dit kan eventueel worden verzekerd op een Tankpolis. Deze kan je apart aanvragen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering gelden een aantal voorwaarden. Neem contact op met uw makelaar om de voorwaarden te checken.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Preventie

Verzekerde is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om verdere verontreiniging te voorkomen of te beperken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polis en voorwaarden staat vermeld wanneer u de verzekering kunt opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk via uw makelaar.