Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen op de motor. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en opzittende. Wij vergoeden schade als u op de motor zit, op- of afstapt, onderweg de motor repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een opzittende invalide? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen op de motor.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. Wij vergoeden de werkelijk geleden schade.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een opzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke schade.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een bestuurder die de motor niet mag besturen. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Wij vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan keren wij niet uit.

Maximale vergoeding

Per ongeval is het verzekerde bedrag voor letselschade en overlijden max € 1 miljoen voor alle verzekerden samen. Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het schadebedrag naar verhouding over alle betrokkenen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw motorverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.