Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt het overlijden of blijvende invaliditeit van u of een van uw passagiers door een ongeval. U bent verzekerd als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Als u of een van uw inzittenden overlijdt keren wij het verzekerde bedrag uit aan uw erfgenamen dat op uw polisblad staat vermeld onder rubriek A.

Invaliditeit

Als u of een van uw inzittenden blijvend invalide raakt, keren wij een (maximaal) bedrag uit dat op uw polisblad staat vermeld onder rubriek B.

Extra informatie

De hoogte van de uitkering wegens blijvende invaliditeit hangt af van het letsel dat u heeft. In de van toepassing zijnde voorwaarden staat een overzicht welk percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd wordt bij welk letsel.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan personen die niet op een officiële zitplaats in de auto zitten, maar bijvoorbeeld in de bagageruimte. Schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

Wij vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Geen geldig rijbewijs

Als de verzekerde die het motorrijtuig bestuurd niet in het bezit is van een geldig wettelijk voorgeschreven rijbewijs is er geen dekking onder deze verzekering.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet wanneer er sprake is van een verlopen rijbewijs welke onopzettelijk niet is verlengd (niet langer dan 1 jaar).

Rijbevoegdheid

Als de bestuurder van de auto op het moment van de gebeurtenis vanwege een wet niet bevoegd is de auto te besturen of vanwege een rechterlijke uitspraak waarin hem de rijbevoegdheid is ontzegd, dan is er geen dekking onder deze polis.

Alchol

Er is geen dekking voor schade wanneer de bestuurder van de verzekerde auto op het moment van het ongeval zodanig onder invloed van alcohol, geneesmiddelen of drugs is dat hij/zij niet meer in staat wordt geacht de auto behoorlijk te besturen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is op het moment van het ongeval het aantal inzittenden groter dan wettelijk is toegestaan? Dan wordt de uitkering verlaagd in de verhouding van: toegestaan aantal inzittenden/werkelijk aantal inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw autoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.