Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers. Wij vergoeden schade als u in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie er aansprakelijk is.

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiƫle schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen die in de auto liggen ten tijde van het ongeval.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag uitgekeerd als u overlijdt door een ongeval. 

Uitkering bij invaliditeit

Raakt u, als bestuurder, of een van uw inzittenden invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke schade.

Smartengeld

Als u of een van uw inzittenden letsel heeft opgelopen kan hij/zij aanspraak maken op smartengeld. Als smartengeld vergoeden wij een naar billijkheid te bepalen bedrag (niet bestaande uit vermogensschade), zoals dat in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan personen die niet op een officiële zitplaats in de auto zitten, maar bijvoorbeeld  in de bagageruimte. Schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto inclusief caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Geen geldig rijbewijs

Als de verzekerde die het motorrijtuig bestuurt niet in het bezit is van een geldig wettelijk voorgeschreven rijbewijs is er geen dekking onder deze verzekering.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet wanneer er sprake is van een verlopen rijbewijs en deze onopzettelijk niet is vernieuwd of wanneer de bestuurder minder dan 3 maanden is geslaagd voor het rij-examen maar het rijbewijs nog is uitgereikt.

Betaald vervoer

Er is geen dekking wanneer er sprake is van betaald personenvervoer.

Alcohol

Er is geen dekking voor schade wanneer de bestuurder van de verzekerde auto op het moment van het ongeval zodanig onder invloed van alcohol, geneesmiddelen of drugs is dat hij/zij niet meer in staat wordt geacht de auto behoorlijk te besturen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u of een van de inzittenden ten tijde van het ongeval niet de autogordels draagt, houden wij bij vaststelling van de schade rekening met eigen schuld van de verzekerde. Wij vergoeden dan de schade onder aftrek van 25% van het schadebedrag.

Maximale vergoeding

Per ongeval vergoeden wij de schade voor alle verzekerden tezamen tot maximaal het verzekerde bedrag zoals vermeld op de polis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw autoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.