Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw vrachtwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Extra informatie

Bij diefstal van de vrachtwagen wordt de schade vergoed als de vrachtwagen goed beveiligd was.

Keuze: auto-electronica

Met de aanvullende verzekering Goederen van de chauffeur zijn zaken die zich in de cabine van je vrachtauto bevinden, verzekerd tot € 500. U kunt dit verzekerde bedrag verhogen naar € 2.000. Geld, cheques, creditcards en sieraden zijn van deze dekking uitgesloten

Extra informatie

Dit betreft o.a. de autoradio, autotelefoon en ingebouwde navgatieapparatuur.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Als u met uw vrachtauto minder dan 20 keer per jaar gevaarlijke stoffen vervoert, kunt u voor deze aanvullende dekking kiezen. Schade ontstaan door de gevaarlijke lading, waarvoor u aansprakelijk bent, is dan gedekt tot een maximum van € 10.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Extra informatie

Of u deze aanvullende dekking kunt afsluiten is afhankelijk van een aantal factoren die wij bij de aanvraag van de aanvullende dekking zullen beoordelen. Vervoer van chemicaliën of gas in alle denkbare vormen en het vervoer van springstoffen verzekeren wij niet.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Met de dekking Werkrisico verzekert u de aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken die is veroorzaakt door materiaal dat vast zit aan de vrachtauto. Het kan gaan om laad-, los- of werkmateriaal.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

De ongevallen­verzekering inzittenden keert eenmalig een vast bedrag uit als een inzittende overlijdt of blijvende invaliditeit raakt door een ongeval met uw vrachtauto. Deze uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade en is ook onafhankelijk van wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde vrachtauto. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Laad- losmaterieel

Schade aan laad- en losmaterieel is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de WA-verzekering geldt een eigen risico van € 500. Voor Beperkt Casco is het eigen risico € 250 en voor Volledig Casco € 500. Als u ruitschade heeft, dan kunt u kiezen voor herstel door een op het groene kaart aangegeven glasherstelbedrijf. Dan vermindert uw eigen risico.

Extra informatie

Als de bestuurder op het moment van het ontstaan van de schade 23 jaar of jonger is, dan geldt per gebeurtenis een extra eigen risico van € 250,00.

Beveiliging

Voor de beveiliging van uw vrachtwagen gelden bepaalde vereisten.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Als u ruitschade heeft, dan kunt u kiezen voor herstel door een op het groene kaart aangegeven glasherstelbedrijf. Dan vermindert uw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw vrachtautoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting ontvangen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.