Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis, inclusief de funderingen en bijgebouwen, zijn verzekerd bij schade. Het gaat daarbij om een plotseling ontstane schade aan of verlies van de verzekerde zaken door de gevaren/gebeurtenissen zoals omschreven in de voorwaarden, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door de aard of een eigen gebrek van de verzekerde zaken.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de schade aan uw woonhuis en/of bijgebouwen. Als reparatie mogelijk is vergoeden wij de reparatiekosten. Is reparatie niet mogelijk, dan vergoeden wij de schade op basis van de herbouwkosten. Wij vergoeden dus niet op basis van een verzekerd bedrag.

Extra informatie

De herbouwkosten is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen, op dezefde plek, van dezelfde grootte en met dezelfde materialen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. Het moet wel gaan om breuk van glas in kozijnen en/of deuren die bij uw woning horen en dienen om licht door te laten. De kosten van het plaatsen van noodvoorzieningen worden ook vergoed.

Tuin

Schade aan uw tuinaanleg, met alles wat daartoe behoort, is standaard meeverzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde herbouwwaarde. Schade aan uw tuin door het weer, (poging tot) inbraak/diefstal of vandalisme is niet meeverzekerd.

Extra informatie

Verzekerd is bijvoorbeeld als de brandweer uw huis moet blussen en daarbij schade aan uw tuin veroorzaakt. U krijgt de herstelkosten van uw tuin en de beplanting vergoed.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing is uw woonhuis verzekerd. Wanneer de woning niet glas- en waterdicht is en niet in gebruik is genomen, geldt er alleen dekking tegen de risico's van brand(blussing), blikseminslag, ontploffing, storm en schade door luchtvaartuigen. Dit geldt ook bij leegstand van uw woningvoor een periode langer dan 3 maanden.

Extra informatie

Voor de volledige dekking tijdens verbouwing of leegstand verwijzen wij u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Wanneer u gebruik maakt van de herbouwwaardemeter om de te verzekeren som te bepalen, krijgt u de garantie dat u niet onderverzekerd bent gedurende een periode van 5 jaar. Onderverzekering houdt in dat de werkelijke herbouwwaarde hoger is dan de verzekerde waarde zoals vermeld op uw polis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade ontstaan door aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming is niet gedekt.

Slecht of achterstallig onderhoud en constructiefouten

Schade door storm, water, stoom, blusmiddel, regen of smeltwater, hagel en sneeuw, olie, rook en roet als gevolg van achterstallig onderhoud, slecht onderhoud of constructiefouten is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door dieren

Schade veroorzaakt door dieren die u houdt of zijn toegelaten tot uw woonhuis is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Wij verwijzen u naar de van toepassing zijnde voorwaarden voor de gedekte evenementen bij waterschade.

Eigen risico

U heeft bij schade als gevolg van storm een eigen risico van 2 promille van de verzekerde herbouwwaarde, met een minimum van € 225,00 en een maximum van € 450,00.

Extra informatie

Voor schade als gevolg van een van buiten komend onheil welke niet in de polisvoorwaarden worden genoemd, geldt een eigen risico van € 110,00. Wij verwijzen u naar de polisvoorwaarden voor de genoemde schades waar geen eigen risico voor geldt.

Doorgeven van risicowijzigingen

U heeft de plicht ons tijdig te informeren omtrent risicowijzigingen, zoals bijvoorbeeld wijziging van bouwaard of dakbedekking of gebruik van de woning (bijvoorbeeld verhuur of leegstand). Indien u ons niet tijdig informeert kan dit gevolgen hebben voor uw dekking en eventuele schadevergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.