Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan medewerkers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Ook arbeidsgerelateerde verkeersongevallen te voet en met de fiets zijn verzekerd.

Juridische hulp

Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van uw bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan uw bedrijf is verleend.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor uw fout vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd als u kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade aan eigen zaken (van de verzekeringnemer) of van uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk en tegen een persoon gericht handelen of nalaten.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig waarvan u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder, gebruiker bent of die u laat gebruiken.

Extra informatie

Uitzonderingen op deze uitsluiting kunt u terugvinden in de van toepassing zijnde voorwaarden.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (bijvoorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op de bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Extra informatie

Indien u het risico van milieuschade wenst te verzekeren, dan kunt u dit verzekeren via de Milieuschadeverzekering. 

Asbest

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken. Bijvoorbeeld: aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling of aansprakelijkheid voor schade door het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering, dan is dat niet verzekerd

Extra informatie

Als wij de verzekering stoppen, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met één jaar verlengen.

Als de verzekering stopt, omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met drie jaar verlengen.

Fraude

Wij betalen niet als bij schade fraude is gepleegd.

Zuivere vermogensschade

Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

Opzicht

U bent niet verzekerd voor schade aan een zaak van een ander waar u de zorg over heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u deze zaak bewoont, huurt, repareert, bewerkt, gebruikt of vervoert. Hieronder valt ook de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, verwisseling of vermissing van zaken van gasten of bezoekers.

Extra informatie

Het is mogelijk een dekking voor opzicht mee te nemen op uw polis. Neem hiervoor contact op met uw makelaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering is alleen van kracht  voor bedrijven met vestigingen of filialen in Nederland die als meeverzekerden zijn aangetekend op de polis.

Eigen risico

Deze verzekering kan een eigen risico hebben. Indien er een eigen risico van toepassing is, staat dit op uw polis vermeld. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polis en voorwaarden staat vermeld wanneer u de verzekering kunt opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk via info@raetsheren.nl of Raetsheren van ORden B.V. Postbus 1015, 1810 KA Alkmaar.