Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door o.a. brand, ontploffing, blikseminslag , neerslag, storm en water.

Extra informatie

Voor een volledige opsomming van de gedekte gevaren verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren. 

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd, mits de bedrijfsstagnatie minimaal 6 uur achtereen duurt.

Keuze: reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten. Deze schade wordt vergoedt boven de verzekerde som.

Extra informatie

Standaard is een bedrag van 10% van het verzekerde bedrag opgenomen voor reconstructiekosten. Deze dekking is niet van toepassing als er een specificieke reconstructiekostenverzekering is afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of niet tijdig een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Fraude

Als blijkt dat er sprake is van fraude, dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico die van toepassing is staat op het polisblad aangegeven.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal weken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een uitkeringstermijn van 52 of 104 weken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polis en voorwaarden staat vermeld wanneer u de verzekering kunt opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk via info@raetsheren.nl of Raetsheren van Orden B.V. Postbus 1015, 1810 KA Alkmaar.