Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De CAR-verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de in aanbouw of verbouw zijnde gebouwen, wegen, bruggen en installaties. 

Wat is verzekerd?

Materiële beschadigingen gedurende de periode dat het werk in aanbouw is, gerenoveerd of gemonteerd wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een polis voor een specifiek werk of voor een doorlopende polis. De dekking kan worden uitgebreid met testen.

Wie is verzekerd?

Alle bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw- en montageterrein aanwezig zijn. Naast de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer zijn ook de architect, ingenieur en constructeur verzekerden.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw- en montageperiode.

Extra informatie

Opruimingskosten zijn gedekt tot een bepaald percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden jegens niet bij de bouw betrokken partijen op en rond het bouwterrein als gevolg van de bouwwerkzaamheden.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is materiële schade ontstaan aan eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van de bouwwerkzaamheden.

Keuze: hulpmateriaal

Verzekerd is materiële schade aan of diefstal van hulpmaterialen zoals gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen, steigers, systeembekisting en damwanden.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Verzekerd is materiele schade aan en diefstal van persoonlijke bezittingen van medewerkers op de bouwplaats.

Keuze: onderhoudstermijn

Nadat het werk is opgeleverd kunt u de verzekering laten doorlopen gedurende de onderhoudstermijn. U kunt voor deze dekking kiezen uit verschillende termijnen.

Wat is niet verzekerd?

  • Normale slijtage, normale corrosie etc. Schade door ingebruikname en bedrijfsschade is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn.

In- en uitloop

Bij aanvang en einde van een doorlopende verzekering dient u rekening te houden met de overgang van de nog onderhanden zijnde werken.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is van kracht op de bouwplaats binnen het verzekerde gebied zoals vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Afhankelijk van het gekozen type CAR verzekering geldt een daarbij behorende wijze van premie betaling. Op uw polis kunt u zien welke wijze van premiebetaling voor u van toepassing is.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Heeft u een omzetpolis, dan zal uw polis verlengd worden tenzij u de polis tijdig opzegt. 

Extra informatie

Bij een project-polis of een declaratie-polis eindigt de CAR-verzekering bij oplevering van het werk of na de onderhoudstermijn. Deze data staan vermeld op het polisblad.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Voor een eenmalige project polis is opzeggen niet mogelijk. Deze loopt af op de einddatum zoals vermeld op de polis. Een doorlopende verzekering kunt u jaarlijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk via home@raetsheren.nl of Raetsheren van Orden B.V. Postbus 1015, 1810 KA Alkmaar.

Extra informatie

Raadpleeg uw voorwaarden voor de van toepassing zijnde opzegtermijn.