Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade door anderen of door omstandigheden waar u geen invloed op hebt, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, diefstal of kortsluiting.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de waarde van de verzekerde elektronica.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor kosten die u moet maken om te voorkomen dat het werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur, of salariskosten, verblijfskosten of transportkosten.

Keuze: reconstructiekosten

U kunt ervoor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren. Denk hierbij aan het terug zetten van een back-up of het opnieuw invoeren van verloren gegane gegevens.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Mobiele apparatuur (laptop, beamer) kunt u meeverzekeren ook bij transport of gebruik elders, tot een vastgesteld maximum bedrag. Dit maximum staat in de polis.

Keuze: Technische bedrijfsschade

Hiermee verzekert u het omzetverlies die u heeft als uw elektronica niet meer werkt door een gebeurtenis die verzekerd is.

Wat is niet verzekerd?

  • Er wordt niet uitgekeerd bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de elektronica is niet verzekerd. Ook schade veroorzaakt met opzet van de verzekerde of de directie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het kan zijn dat uw verzekering dekkingsbeperkingen heeft. Deze kunt u nalezen in uw polis en bijbehorende voorwaarden.

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn. Indien dit het geval is, wordt dit op uw polisblad vermeld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. De dekking voor mobiele elektronica geldt in Nederland of wereldwijd. U kunt dit terugvinden op uw polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polis en voorwaarden staat vermeld wanneer u de verzekering kunt opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk via info@raetsheren.nl of Raetsheren van Orden B.V., Postbus 1015 1810 KA, Alkmaar.