Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Als de schade te repareren is, worden de herstelkosten vergoed. Anders de herbouwwaarde.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van uw gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van uw gebouw, als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade.

Extra informatie

Uitzondering hierop is schade door storm, tenzij de schade is veroorzaakt door het neerstorten van (onder)delen van het gebouw.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Voor bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld lichtreclame en zonwering, vergoeden wij in bepaalde gevallen wel. Voor de exacte dekking verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Voor de exacte dekking bij waterschade verwijzen wij u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van onder meer het verzekerde bedrag. Het eigen risico staat altijd vermeld op uw polis.

Afspraken

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, kan dit gevolgen hebben voor uw schadeuitkering. 

Leegstand

U bent slechts beperkt verzekerd als uw pand wordt verbouwd, is gekraakt, of langer dan drie maanden aaneengesloten niet gebruikt wordt. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polis en voorwaarden staat vermeld wanneer u de verzekering kunt opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk via info@raetsheren.nl of Raetsheren van Orden B.V., Postbus 1015 1810 KA, Alkmaar.