Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die eenmalig worden getransporteerd of verhuisd. Het is mogelijk dat een verhuizer, expediteur of vervoerder assisteert bij het afsluiten van een dergelijke verzekering.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die eenmalig worden getransporteerd of verhuisd. Naast de standaard goederentransportdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Keuze: schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door een aantal met name genoemde evenementen.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in averij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het kan zijn dat uw verzekering dekkingsbeperkingen heeft. Deze kunt u nalezen in uw polis en bijbehorende voorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en de soort zaken. Verschillende eigenrisicobedragen zijn mogelijk. 

Toeslag

Afhankelijk van o.a. de wijze van transport kan er een toeslag worden geheven. Het eigen risico staat op uw polisblad vermeld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming en staat in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in de reis (vertragingen e.d.) zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Voor deze zendingen dient de premie vooraf te worden betaald. In termijnen betalen is veelal niet mogelijk daar het een eenmalige zending betreft.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Het risico voor verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om het transport te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit is een eenmalige zending. U kunt deze verzekering niet opzeggen.