Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Aanvullend kunnen een glas-, aansprakelijkheids-, inventaris- en inboedelverzekering worden verzekerd. 

Extra informatie

Inventaris is uitsluitend mogelijk wanneer er sprake is van gemeubileerd verhuur. Inboedelverzekering is van toepassing wanneer er sprake is bij eigen bewoning van het gebouw. 

Wat is verzekerd?

Uw gebouw/inventaris is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm, hagelschade, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. U kunt ervoor kiezen om de fundering mee te verzekeren. Ook de bereddingskosten en kosten van deskundigen zijn verzekerd.

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden wij de herstelkosten. Anders vergoeden wij de herbouwwaarde. In bepaalde gevallen vergoeden wij de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Verzekerd bedrag

Uw gebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. Inventaris/inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. 

Extra informatie

Als u de fundering meeverzekert moet u hier rekening mee houden in de opgave van het verzekerd bedrag.

Extra kosten

U bent verzekerd voor de bereddingskosten. Bereddingskosten zijn de redelijke kosten die u moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het natuurlijk gaan om schade die mogelijk verzekerd is op uw verzekering. Ook de kosten van de Stichting Salvage en de kosten voor deskundigen zijn verzekerd.

Keuze: Glasverzekering

U verzekert hiermee de schade verzekerd door breuk van glas, aanwezig in het verzekerde gebouw, als onmiddellijk en uitsluitend gevolg van een onvoorziene gebeurtenis, alsmede de kosten van een deugdelijke noodvoorziening.

Keuze: Aansprakelijkheidsverzekering

U verzekert de aansprakelijkheid van schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). De schade moet veroorzaakt in de hoedanigheid van een verhuurder of eigenaar van onroerend goed. 

Extra informatie

Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per schadeclaim. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Keuze: Inboedel-/Inventarisverzekering

U verzekert de goederen die zich op de verzekerde locatie bevinden die niet worden gerekend tot de opstal welke in uw bezit zijn. De verzekering vergoedt onder meer schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Extra informatie

De goederen in het bezit van een eventuele huurder vallen niet onder de dekking. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen.

Uitsluitingen optionele verzekeringen

Check de voorwaarden voor de uitsluitingen van de optionele verzekeringen: de glasverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedel-/inventarisverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden. Of vraag uw makelaar om advies.

Eigen risico

Voor de diverse rubrieken kan er een eigen risico van toepassing zijn. Een eventueel eigen risico per verzekerde rubriek staat op uw polisbad vermeld.

Eigen risico optionele verzekeringen

Voor de optionele verzekeringen glas, aansprakelijkheid en inboedel-/inventarisverzekering kun je eigen risico’s hebben. Bijvoorbeeld: voor aansprakelijkheid geldt een eigen risico voor zaakschade van € 125 per schadeclaim.

Beperkte dekking bij aanbouw, verbouw, kraken, leegstand en buiten gebruik

De dekking van de verzekering is beperkt gedurende de periode dat het gebouw in aanbouw is, uitwendig en/of inwendig grondig wordt verbouwd, gekraakt is, leeg staat of buiten gebruik is.

Dekkingsbeperkingen optionele verzekeringen

Check de voorwaarden voor de dekkingsbeperkingen van de optionele verzekeringen: de glasverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedel-/inventarisverzekering. 

Waar ben ik gedekt?

Voor de gebouwenverzekering, inboedel-/inventarisverzekering en glasverzekering geldt de verzekering voor de locaties die je verzekert.

Voor de aansprakelijkheidsverzekering ben je in Nederland verzekerd.

 

Extra informatie

Voor aansprakelijkheidsverzekering geldt extra dat op de betreffende aanspraken Nederlands recht van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polis en voorwaarden staat vermeld wanneer u de verzekering kunt opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk via uw assurantiemakelaar.