Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. Het moet gaan om een werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

De schadeoorzaken waarvoor dekking is zijn: Brand, zelfontbranding, storm, ontploffing, implosie, blikseminslag, inductie, neerstortend luchtvaartuig (of zaken die uit een luchtvaartuig vallen), diefstal, verduistering en joyriding.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard geeft een ruime dekking voor uw werkmaterieel. Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Keuze: casco Uitgebreid

Is uw werkmaterieel niet ouder dan 5 jaar? Dan kunt u kiezen voor een uitgebreidere dekking dan Casco Standaard, namelijk Casco Uitgebreid. Gedurende die eerste 5 jaren is dan ook schade verzekerd die aan het werkmaterieel ontstaat (eigen gebrek).

Keuze: vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking door als u vervangend materieel gebruikt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het kan zijn dat uw verzekering dekkingsbeperkingen heeft. Deze kunt u nalezen in uw polis en bijbehorende voorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van het werkmaterieel en de gekozen dekking. Het eigen risico staat op uw polisblad vermeld.

Afspraken

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijgt u een verhoogd eigen risico. U moet aan deze preventie-eisen voldoen, zoals een door de SCM goedgekeurd beveiligingssysteem.

Waar ben ik gedekt?

Reguliere dekking is Nederland of Benelux landen. Gekentekend werkmaterieel wordt aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt er op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. En gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in de situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de polis en voorwaarden staat vermeld wanneer u de verzekering kunt opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk via info@raetsheren.nl of Raetsheren van Orden B.V., Postbus 1015 1810 KA, Alkmaar.