Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Diefstal of total loss

Ben je Beperkt of Volledig Casco verzekerd en is je bromfiets gestolen? Dan vergoeden wij de dagwaarde die je bromfiets had vlak vóór de schade. Als je bromfiets total loss is door een verzekerde gebeurtenis, dan vergoeden wij de dagwaarde die je bromfiets had vlak vóór de schade, onder aftrek van de restanten.

Extra informatie

Met dagwaarde bedoelen wij de nieuwwaarde van je bromfiets met aftrek van een bedrag door waardevermindering. Waardevermindering ontstaat onder andere door slijtage, beschadiging en ouderdom. De dagwaarde wordt vastgesteld door een door ons aangestelde deskundige.

Keuze: schade door brand of natuur

Beperkt Casco dekt in bepaalde gevallen de schade aan je eigen bromfiets. Bijvoorbeeld als je bromfiets wordt gestolen of wordt getroffen door brand of hagel.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Met de aanvullende Volledig Cascoverzekering ben je niet alleen verzekerd voor schade aan je bromfiets door diefstal en natuur, maar ook voor elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je per ongeluk met je bromfiets ergens tegenaan rijdt.

Keuze: Ongevallen Opzittendendekking

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval met je bromfiets. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Opzittendendekking

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bromfiets. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Verhaalsbijstand

Met Verhaalsbijstand krijg je hulp bij het verhalen van de schade aan je bromfiets die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bromfiets.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is de schade veroorzaakt door personen jonger dan 24 jaar terwijl bij het aangaan van de verzekering aangegeven is dat verzekeringnemer/ bestuurder 24 jaar of ouder is? Dan vergoeden wij geen schade.

Eigen risico

Je eigen risico hangt af van je leeftijd en de cataloguswaarde van je bromfiets.

Extra informatie

€ 100 eigen risico bij een catalogus­waarde van € 0 tot € 3.000. € 200 eigen risico bij een catalogus­waarde van € 3.000 tot € 5.000 Kies je voor Volledig Casco? En is de bestuurder van je bromfiets jonger dan 24 jaar als de schade ontstaat? Dan verhogen we je standaard eigen risico met € 250 extra eigen risico per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigd Agent waar je verzekering loopt.