Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Reaal UNIM AOV voor Werknemers verzeker je een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Het product is bedoeld voor werknemers in loondienst die werkzaam zijn als (para)medici of zakelijke professionals en HBO+ zijn opgeleid. Je kunt de Reaal UNIM AOV afsluiten via je financieel adviseur.

Wat is verzekerd?

De Reaal UNIM AOV voor Werknemers keert uit als je minder inkomen hebt als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Je verzekert een bedrag per dag. Dit noemen wij het verzekerde dagbedrag.

Extra informatie

Je kunt het verzekerde dagbedrag automatisch jaarlijks laten verhogen op basis van het CBS indexcijfer. Dit noemen wij indexering van het verzekerde bedrag. Als je kiest voor indexering betaal je wel meer premie.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte van het bedrag dat je hebt verzekerd en de mate van het inkomensverlies. De duur van de uitkering hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent.

Extra informatie

Je kunt de verzekerde jaarrente automatisch jaarlijks laten verhogen op basis van het CBS indexcijfer. Dit noemen we indexering van de uitkering. Als je kiest voor indexering betaal je wel meer premie.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je bent arbeidsongeschikt als je medisch vast te stellen stoornissen hebt die zijn veroorzaakt door ziekte of een ongeval en je daardoor beperkt bent in het uitvoeren van je (beroeps-)werkzaamheden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Vooraf kies je hoe wij arbeidsongeschiktheid zullen beoordelen. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beoordelen wij of je door arbeidsongeschiktheid je beroep (deels) niet meer kunt uitoefenen. Bij passende arbeid beoordelen wij of je (deels) geen werk meer kunt doen dat past bij je kennis, opleiding en ervaring. Ook buiten je eigen beroep of bedrijf.

Extra informatie

Als je kiest voor de variant passende arbeid, dan betaal je minder premie.

Wanneer keren we uit?

Je krijgt van ons een uitkering als je minimaal 25% arbeidsongeschikt bent en daardoor verlies van inkomen hebt. Wij betalen de uitkering aan het
einde van iedere maand. De uitkering begint pas na de eigenrisicotermijn van 24 maanden.

Hulp bij preventie en herstel

Met de preventieservice Reaal Lijfwacht helpen we je om gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk te blijven. En jezelf en je bedrijf verder te ontwikkelen. Zonder extra kosten. Wanneer je toch arbeidsongeschikt raakt, krijg je deskundige en persoonlijke begeleiding voor een snel herstel.

Wat is niet verzekerd?

  • Soms keren wij niet uit terwijl je wel arbeidsongeschikt bent. Bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid door opzet of roekeloosheid. Of als je de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.

Extra informatie

Er zijn meer situaties waarin wij niet of beperkt uitkeren. Deze beschrijven wij in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je zelf de premie voor je AOV betaalt, dan kun je die aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij arbeidsongeschiktheid houdt Reaal de wettelijke heffingen in op je uitkering.

Wachttijd

Als je arbeidsongeschikt wordt is er een periode waarin je nog geen uitkering krijgt. Dit noemen wij de 'wachttijd' of 'eigenrisicotermijn'. Deze periode duurt bij deze verzekering 2 jaar.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan. Om verzekerd te zijn moet je wel een vaste woonplaats in Nederland hebben.

Extra informatie

Ga je langer dan drie maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie mogen wij de voorwaarden en de premie aanpassen of de verzekering stoppen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de voorwaarden van de verzekering, hoogte van je premie of de omvang van de dekking. Het is ook mogelijk dat we de verzekering helemaal niet kunnen afsluiten.

Extra informatie

In de periode dat je verzekerd bent moet je je premie op tijd betalen en wijzigingen die van belang zijn voor deze verzekering zo snel mogelijk doorgeven. Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je dit binnen tien dagen aan ons melden. De polisvoorwaarden omschrijven nog meer verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie altijd vooraf. Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Vooruitbetaling over een langere periode is goedkoper. Betalen kan via een automatische incasso of via een betaalverzoek (acceptgiro of acceptemail).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die Reaal schriftelijk aan je bevestigt. De looptijd is één jaar of drie jaar en wordt na deze periode steeds (automatisch) met één of drie jaar verlengd, totdat je de gekozen eindleeftijd hebt bereikt. De verzekering kan ook om andere redenen eindigen. Bijvoorbeeld omdat je geen vast woonadres in Nederland meer hebt.

Extra informatie

De volgende eindleeftijden zijn mogelijk: 55, 57, 60, 62, 65, 66 of 67 jaar. Voor sommige beroepen geldt een eindleeftijd van maximaal 60 jaar. Bij een hogere eindleeftijd is de premie hoger.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na afloop van de eerste verzekeringsperiode (van één of drie jaar) kun je de verzekering dagelijks per brief of per mail opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand.