Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als je bedrijf wettelijk aansprakelijk is voor de schade van derden die onstaat door je bedrijf of je medewerkers. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor de opbouw van de dekkingen.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per aanspraak voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per aanspraak uit.

Extra informatie

Je bedrijf is standaard verzekerd voor de volgende onderdelen:

Bedrijfsaansprakelijkheid inclusief productaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Milieuaantasting

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers, ingeleend personeel (zoals uitzendkrachten of stagiairs), bestuurders, commissarissen en maten. Daarnaast zijn de meewerkende familieleden verzekerd. Ook vrijwilligers kunnen worden verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Hiermee verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade door producten die je op de markt hebt gebracht. Of producten die je op de markt hebt gebracht nadat je deze hebt gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.

Werkgeversaansprakelijkheid

Je bedrijf is verzekerd als werkgever voor aansprakelijkheid voor schade van je werknemers en ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden die werkzaam zijn voor je bedrijf. Ook is werkgeversaansprakelijkheid voor schade van ingeleende ZZP'ers meeverzekerd, als zij onder artikel 7:658 lid 4 BW vallen.

Juridische hulp

Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je bedrijf is verleend.

Milieuschade

Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor schade van derden als gevolg van milieuaantasting. De milieuaantasting moet veroorzaakt zijn door je bedrijf en moet plotseling zijn ontstaan. De milieuaantasting mag geen rechtstreeks gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces.

Extra informatie

Is er schade aan personen door milieuaantasting? Dan is deze schade aan personen verzekerd.

Is er schade aan zaken door milieuaantasting? Dan is deze schade aan zaken alleen verzekerd als de schade is ontstaan door aantasting van de lucht.

Inloop

Je bedrijf is ook verzekerd voor een aanspraak in verband met een handelen of nalaten  voor de ingangsdatum van de Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB). Deze periode beperken wij vaak tot maximaal 1 jaar of sluiten wij uit. Wij gebruiken hiervoor een clausule die wij op de polis zetten.

Keuze: Aansprakelijkheidsverzekering voor medische beroepen AMB11

Voor bepaalde medische beroepen is het mogelijk om de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden die is veroorzaakt binnen de hoedanigheid van het desbetreffende medische beroep mee te verzekeren. Het beroep zetten wij op de polis. Meer infomatie hierover lees je in de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade aan zaken van jou (de verzekeringnemer) of van je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jouw bedrijf verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk en tegen een persoon gericht handelen of nalaten.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig en/of motorrijtuig en alles wat daaraan vastzit, als:

- het jouw eigendom is.

- je het bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.

- dat door een niet-ondergeschikte wordt gebruikt om werkzaamheden te doen voor het bedrijf.

Extra informatie

Uitzonderingen op deze uitsluiting vind je in de voorwaarden.

Asbest

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken.

Bijvoorbeeld: aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling of aansprakelijkheid voor schade door het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering, dan is dat niet verzekerd.

In twee gevallen kan de verzekeringnemer tegen premiebetaling het uitlooprisico (namelding) wel verzekeren:

Als wij de verzekering stoppen of;

Als het bedrijf ophoudt te bestaan.

Extra informatie

Als wij de verzekering stoppen, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met een jaar verlengen.

Als de verzekering stopt, omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met drie jaar verlengen.

Fraude

Wij betalen niet als bij schade fraude is gepleegd.

Zuivere vermogensschade

Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen

De aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade van je werknemers en ingeleend personeel die zij oplopen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitvoering van hun werk is niet verzekerd. Deze optionele dekking is niet meer in gebruik. Hiervoor hebben wij een apart product.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering geldt alleen voor je vestigingen of filialen in Nederland, die je hebt verzekerd.

Eigen risico

Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten. Het minimum eigen risico is € 125 per aanspraak voor schade aan zaken. Voor schade aan zaken veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van € 500 per aanspraak, als er geen ander hoger eigen risico van toepassing is.

Extra informatie

Dit eigen risico geldt voor de standaarddekkingen.

Voor Werkgeversaansprakelijkheid kan een afwijkend eigen risico van toepassing zijn. Dit vermelden wij op de polis in een clausule.

Waar ben ik gedekt?

Je bent over de hele wereld verzekerd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Extra informatie

Wel verzekerd is aansprakelijkheid voor schade tijdens een zakenreis in de Verenigde Staten van Amerika en Canada als de aansprakelijkheid geen verband houdt met de werkzaamheden of activiteiten van je bedrijf.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per e-mail of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.