Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als je Vereniging van Eigenaars (VvE) wettelijk aansprakelijk is voor de schade van derden die onstaat door je VvE of door de leden van de VvE in hun hoedanigheid van eigenaar van een appartementsrecht.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor de opbouw van de dekkingen.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je VvE voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per aanspraak voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per aanspraak uit.

Extra informatie

Je VvE is standaard verzekerd voor de volgende onderdelen:

Bedrijfsaansprakelijkheid inclusief productaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Milieuaantasting

Wie zijn verzekerd?

De VvE, de medewerkers, ingeleend personeel (zoals uitzendkrachten of stagiairs), de bestuurdsleden van de vereniging en de leden van de VvE in hun hoedanigheid van eigenaar van een appartementsrecht. Daarnaast zijn onder andere de meewerkende familieleden, vennoten en commissarissen, verzekerd. Ook vrijwilligers kunnen worden verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Hiermee verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade door producten die je op de markt hebt gebracht. Of producten die je op de markt hebt gebracht nadat je deze hebt gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.

Werkgeversaansprakelijkheid

Je VvE is verzekerd als werkgever voor aansprakelijkheid voor schade van je werknemers en ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden die werkzaam zijn voor je VvE. Ook is werkgeversaansprakelijkheid voor schade van ingeleende ZZP'ers meeverzekerd, als zij onder artikel 7:658 lid 4 BW vallen.

Juridische hulp

Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je VvE. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je VvE is verleend.

Milieuschade

Je bent verzekerd als je VvE aansprakelijk is voor schade van derden als gevolg van milieuaantasting. De milieuaantasting moet veroorzaakt zijn door je VvE en moet plotseling zijn ontstaan. De milieuaantasting mag geen rechtstreeks gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces.

Extra informatie

Is er schade aan personen door milieuaantasting? Dan is deze schade aan personen verzekerd.

Is er schade aan zaken door milieuaantasting? Dan is deze schade aan zaken alleen verzekerd als de schade is ontstaan door aantasting van de lucht.

Inloop

Je VvE is ook verzekerd voor een aanspraak in verband met een handelen of nalaten voor de ingangsdatum van de Aansprakelijkheid Eigenaren van Gebouwen (AVH). Deze periode beperken wij vaak tot maximaal 1 jaar of sluiten wij uit. Wij gebruiken hiervoor een clausule die wij op de polis zetten.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade aan zaken van jou (de verzekeringnemer) of van je VvE.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jou verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht handelen of nalaten.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig en/of motorrijtuig en alles wat daaraan vastzit, als:

- het jouw eigendom is.

- je het bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.

- dat door een niet-ondergeschikte wordt gebruikt om werkzaamheden te doen voor de VvE.

Extra informatie

Uitzonderingen op deze uitsluiting vind je in de voorwaarden.

Asbest

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken.

Bijvoorbeeld: aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling of aansprakelijkheid voor schade door het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Voor milieuaantasting geldt dat schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering, dan is dat niet verzekerd.

In twee gevallen kan de verzekeringnemer tegen premiebetaling het uitlooprisico (namelding) wel verzekeren:

Als wij de verzekering stoppen of;

Als de VvE ophoudt te bestaan.

Extra informatie

Als wij de verzekering stoppen, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met een jaar verlengen.

Als de verzekering stopt, omdat de VvE ophoudt te bestaan, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met drie jaar verlengen.

Fraude

Wij betalen niet als bij schade fraude is gepleegd.

Zuivere vermogensschade

Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen

De aansprakelijkheid van je VvE voor schade van je werknemers en ingeleend personeel die zij oplopen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitvoering van hun werk is niet verzekerd. Deze optionele dekking is niet meer in gebruik. Hiervoor hebben wij een apart product.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering geldt alleen voor je VvE in Nederland, die je hebt verzekerd.

Eigen risico

Het eigen risico is € 125 per aanspraak voor schade aan zaken. Voor schade aan zaken veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van € 500 per aanspraak, als er geen ander hoger eigen risico van toepassing is.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in Europa verzekerd.

Extra informatie

Ook verzekerd, is aansprakelijkheid voor schade tijdens een zakenreis in de gehele wereld als de aansprakelijkheid geen verband houdt met de werkzaamheden of activiteiten van je VvE.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je VvE zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per e-mail of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.