Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer je bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van je bedrijf als je bedrijf stilvalt door brand, ontploffing, bliksem , neerslag, storm en water.

Schadevergoeding

Je verzekert de brutowinst die je misloopt door omzet- of productieverlies door bedrijfsstilstand of -stoornis. Of omdat je bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd.

Reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten. Deze schade vergoeden wij boven de verzekerde som.

Extra informatie

Standaard is een bedrag van 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 125.000 verzekerd.

Deze dekking boven de verzekerde som is niet van toepassing als er een specifieke verzekering voor is afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijf zijn niet verzekerd.

Fraude

Als blijkt dat er sprake is van fraude, dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal weken. Je kan kiezen voor bijvoorbeeld 52 of 104 weken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die je verzekert. Deze locaties worden op de polis gezet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.