Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiele schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie voor de VvE.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurders van je VvE voor vermogensschade van derden ontstaan door een handelen of nalaten van een verzekerde. Bijvoorbeeld: een natuurlijk persoon die op statutair voorgeschreven wijze is benoemd of aangesteld tot bestuurder om je VvE in die hoedanigheid in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 

Extra informatie

Wie de overige verzekerden zijn, lees je in de voorwaarden.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid voor vermogensschade door een onjuiste uitvoering van bestuur/werkzaamheden namens de VvE is verzekerd.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken door de door jou bestuurde VvE (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken door derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Extra informatie

Jouw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp

Wij betalen onder voorwaarden de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bestuur van de VvE. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je bedrijf is verleend.

Inloop

De bestuurders van de VvE zijn ook verzekerd voor een aanspraak in verband met een handelen of nalaten voor de ingangsdatum van de Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vereniging van Eigenaars. Deze periode beperken wij vaak tot maximaal 1 jaar of sluiten wij uit. Wij gebruiken hiervoor een clausule die wij op de polis zetten.

Uitloop

Als iemand een bestuurder aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering, dan is dat soms ook verzekerd. In de voorwaarden lees je hier meer over.

Extra informatie

Bij beëindiging van de verzekering geldt het recht om uitloop voor een periode van maximaal 5 jaar te kopen. Je moet binnen drie maanden na de einddatum van dit recht gebruik maken.

Wat is niet verzekerd?

  • Persoonlijke bevoordeling. Schade door (rechts)handelingen die door of namens de VvE zijn verricht waardoor een of meer verzekerden direct of indirect een persoonlijk voordeel hebben genoten is niet verzekerd. Ook niet als deze (rechts)handelingen waren bedoeld om een persoonlijk voordeel te verschaffen.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diesfstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Niet verzekerd.

Amerika

Geen dekking voor Amerikaanse wetgeving. De dekking geldt alleen voor Nederland en voor zover op de aanspraken Nederlands recht van toepassing is.

Schade aan personen en schade aan zaken

Aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of schade aan zaken is niet verzekerd.

Verzekeringen

Niet verzekerd is het bestuur voor het niet of niet tijdig afsluiten, dan wel niet of niet tijdig verlengen van de voor de VvE gebruikelijke en toereikende verzekeringen

Boekhoudplicht

Niet verzekerd is het bestuur als het niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van boekhouding en jaarrekening en/of het geven van een misleidende voorstelling van de toestand van de VvE.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zijn niet verplicht om schade te vergoeden als informatie over onder andere betalingsproblemen, opheffing, splitsing of wijziging van het gebouw niet tijdig of niet behoorlijk is doorgegeven aan ons. In de voorwaarden lees je hier meer over.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Faillisement

De verzekering eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Van het recht op uitloop kan bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen drie maanden na de datum van het faillissement.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland en voor zover op betreffende aanspraken Nederlands recht van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je VvE zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per e-mail of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.