Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De eigenvervoer­verzekering is bedoeld voor bedrijven die met eigen vracht- of bestelauto's eigen of te verhandelen goederen vervoeren binnen de Benelux en/of Duitsland. Dit zijn vaak bedrijven in de detailhandel, groothandel, ambulante handel (bijvoorbeeld een marktkoopman) of servicebedrijven (bijvoorbeeld een installatiebedrijf).

Wat is verzekerd?

Je kunt zelf kiezen welke vorm van bescherming je voor je lading wilt verzekeren: de evenementen­dekking inclusief of exclusief diefstal of de allrisk­dekking.

Extra informatie

De volgende zaken zijn alleen verzekerbaar na overleg metde branchespecialist:• Kunstvoorwerpen• Postzegel (verzamelingen)• Monstercollecties• Kleding, schoenen• Gebruikte zaken• Audio-/visuele apparatuur• Diefstalgevoelige zaken• Muziekinstrumenten

Verzekerd bedrag

Maximaal verzekerd bedrag:€ 15.000

Maximaal verzekerbare jaaromzet: € 250.000

Opruimingskosten

Na het zich voordoen van een gebeurtenis waartegen deze verzekering dekking biedt, vergoeden wij, eventueel boven het verzekerd bedrag, eveneens de kosten verband houdende met opruiming van de verzekerde zaken, tot een maximum van € 5.000,00 per gebeurtenis.

Vervallen nachtclausule

Bij de evenementen- en allrisk­dekking vervalt de nachtclausule als je je vrachtauto of bestelauto beveiligd hebt volgens SCM-klasse 2. Diefstal van je lading is dan óók verzekerd buiten normale werkuren.

Keuze: Bijzondere goederen

Wil je een eigenvervoer­verzekering afsluiten en bestaat je lading uit een van de goederen zoals hieronder bij extra informatie? Neem dan contact op met de branchespecialist.

 

Extra informatie

Sieraden, horloges, uurwerken, Kunstvoorwerpen, Postzegel(verzamelingen), Kermisattracties, Monstercollecties, marktwaren, ongeregeld goed, TentoonstellingszakenBont, leer, suède, dure merk(sport)kleding, Schoeisel, Muziekinstrumenten anders dan handelsgoed, Zaken/eigendommen geheel of gedeeltelijk van derden, Elektronica, audiovisuele- en computerapparatuur (laptop).

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is de gevolgschade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade die hierdoor ontstaat is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Levende have

Levende have is niet verzekerd of verzekerbaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Afhankelijk van de aard van de verzekerde zaken en het verzekerde bedrag, met een minimum van € 100 per schadegeval.

Nachtclausule

Tussen 20.00 uur en 8.00 uur ben je alleen verzekerd voor schade uit een aanhanger of oplegger wanneer deze in een goed afgesloten gebouw staat.

Extra informatie

Bij de evenementen- en allrisk­dekking vervalt de nachtclausule als je je vrachtauto of bestelauto beveiligd hebt volgens SCM-klasse 2. Diefstal van je lading is dan óók verzekerd buiten normale werkuren.

Waar ben ik gedekt?

Dekkingsgebied: Benelux en Duitsland

Uitbreiding van het dekkingsgebied is mogelijk in overleg met de branchespecialist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/.