Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is voor iedere onderneming die zaken door derden laat vervoeren, over land, zee en via de lucht. Bijvoorbeeld voor bedrijven die goederen importeren of exporteren en voor producenten van goederen. Met de Goederentransport­verzekering bescherm je je eigen vermogen in geval van schade aan de vervoerde zaken tijdens het transport.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door verlies, beschadiging en diefstal aan handelsgoederen en eigen zaken die vervoerd worden door een vervoerder.

Extra informatie

Een zending is verzekerd tijdens vervoer over de weg, door de lucht, per spoor en over het water. En eventueel ook bij tussentijdse op- en overslag.

Keuze: schade aan zaken

Je kunt kiezen voor de Goederendekking Uitgebreid met een ruime dekking voor schade aan de goederen. Of voor de Goederendekking Beperkt waarbij schade aan de goederen alleen is gedekt als deze is veroorzaakt door een van een aantal met name genoemde gebeurtenissen.

Extra informatie

Je kunt ook kiezen voor de Bederfelijke goederen dekking. Deze dekking is bedoeld voor vervoer van bederfelijke goederen zoals vlees, groenten en bloemen. Gedekt is schade ontstaan aan de goederen door bijvoorbeeld een defecte koelinstallatie tijdens zeetransport (tenminste 48 uur geen koeling).

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

Met het oorlogsrisico zijn je goederen aan boord van schepen en vliegtuigen beschermd tegen oorlogshandelingen. Met het stakersrisico is materiële schade aan je goederen verzekerd als dit veroorzaakt wordt door een staking, oproer en relletjes tot op de plaats van bestemming.

Keuze: Meerdere waarde

Als de verkoper jouw goederen volgens de leveringsvoor­waarden verzekert, dan verzekert hij niet altijd de volledige waarde maar bijvoorbeeld alleen de factuur­waarde. Dat wil zeggen dat jouw winst of kosten (bijvoorbeeld transportkosten) niet meeverzekerd zijn. Deze winst of kosten verzeker je door een meerdere waarde verzekering af te sluiten.

Keuze: Verschil in condities

Als de verkoper jouw goederen verzekert op beperkte voorwaarden, dan kun je een verschil in condities verzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de schades die wél op een All Risks polis zijn verzekerd.

Keuze: Overname­verzekering

Heeft de verkoper een verzekering afgesloten met mogelijk beperkte voorwaarden? Je kan dan een overnameverzekering op All Risks voorwaarden afsluiten.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, of aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Handelsverbod

Je bent niet verzekerd voor schade aan goederen waarvoor een nationaal of internationaal handelsverbod geldt.

Frau­de, opzet, straf­ba­re ac­ti­vi­tei­ten, mo­lest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en het soort zaken. Verschillende eigenrisicobedragen zijn mogelijk.

Toeslag

Afhankelijk van de ouderdom van het schip waarmee de goederen worden vervoerd en van het classificatiebureau kan er een toeslag worden geheven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming en wordt in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/.