Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is voor de professionele transportonderneming die goederen voor derden vervoert. Deze verzekering verzekert aansprakelijkheid voor schade aan goederen van anderen tijdens transport.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade ontstaan tijdens binnenlands vervoer (AVC) en grensoverschrijdend vervoer (CMR) binnen Europa.

Verzekerd bedrag

Standaard verzekerd bedrag is € 375.000 per gebeurtenis.

Keuze: Aansprakelijkheid als expediteurs

Aansprakelijkheid als expediteur voor vervoer over de weg. Je bemiddelt dan alleen in vervoersmogelijkheden en rijdt dus niet zelf.

Keuze: Vervoerders­aansprakelijkheid van koeriersdiensten over de weg

Aansprakelijkheid van de koerier als pakketvervoerder voor schade aan zaken die je vervoert. De vergoeding is maximaal € 50.000 per gebeurtenis. Deze verzekering is alleen voor koeriers die werken onder de voorwaarden AVK of AVC of CMR.

Keuze: Chauffeurs­verzekering

Schade door verlies of beschading van persoonlijke bezittingen van de chauffeur en/of de bijrijder.

Keuze: Physcial distribution

Aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan zaken van derden ontstaan tijdens de opslag daarvan.

Keuze: Vertragingskosten

Kosten die het gevolg zijn van vertraging tijdens het transport door bijvoorbeeld een wegblokkade.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor schade als gevolg van je eigen opzet of daarmee gelijk te stellen schuld.

Onregelmatigheden met en het ontbreken van documenten

Je bent niet verzekerd voor schade ontstaan door onregelmatigheden met en het ontbreken van documenten.

Niet verzekerbare zaken

Je bent niet verzekerd voor schade aan geldswaardige papieren, edele metalen, edelstenen, parels en voorwerpen van bijzondere kunst- of verzamelwaarde.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je eigen risico is afhankelijk van de landen waar de schade plaatsvindt, het soort vervoer en van de soort schade. Voor sommige aanvullende dekkingen geldt een apart eigen risico.

Opruimingskosten

De door verzekerde, in geval van een gedekte schade te betalen kosten verbonden aan het opruimen van als verloren te beschouwen zaken, tot een maximum van € 2.500,00 per gebeurtenis. Van deze dekking zijn uitgesloten alle vorderingen met betrekking tot bodem-, lucht- en waterverontreiniging en vernietigingskosten.

Inloop- en uitlooprisico

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken waarvan het transport is aangevangen vóór de ingangsdatum van de verzekering.

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, waarvan het transport is aangevangen vóór of op de dag van beëindiging van de verzekering.

Maximale bedragen

Voor sommige gevallen en voor sommige aanvullende dekkingen gelden maximale bedragen. Lees hiervoor de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De dekking geldt voor gebeurtenissen in Europa met uitzondering van de voormalige republieken van de U.S.S.R. Voor sommige aanvullende dekkingen geldt een afwijkend dekkingsgebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/.