Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering zijn de verzekerden standaard verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval. De verzekering keert dan eenmalig een bedrag uit op basis van het verzekerde bedrag. Als werkgever of bestuur van een vereniging sluit je deze verzekering af voor je werknemers of leden.

Extra informatie

Verzekerden zijn: de werknemers, de vennoten, maten en directeur/grootaandeelhouders van je bedrijf. Ook stagairs, uitzendkrachten, oproepkrachten en tijdelijk personeel van je bedrijf kunnen worden meeverzekerd. Is je bedrijf een vereniging? Dan kan je de leden verzekeren. Je kunt ook vrijwilligers meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Werknemers zijn standaard 24 uur per dag verzekerd voor blijvende invaliiteit en overlijden als gevolg van een ongeval. Ingeleend personeel zoals stagiairs en uitzendkrachten kan worden meeverzekerd tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden voor je bedrijf, de normale werkonderbrekingen en tijdens woon/werkverkeer.

Extra informatie

Je kunt er voor kiezen om de werknemers op dezelfde manier als ingeleend personeel te verzekeren.

Leden van een vereniging kan je alleen verzekeren tijdens de activiteiten voor de vereniging en het reizen van en naar de activiteiten voor de vereniging.

Blijvende invaliditeit

Als een verzekerde blijvend invalide is geraakt door een ongeval, dan ontvangt hij of zij eenmalig een deel of het hele bedrag dat hiervoor is verzekerd. Hoe hoog deze uitkering is, hangt af van de mate van verlies van (het verbruiksvermogen van) organen en lichaamsdelen.

Extra informatie

Als wij binnen twaalf maanden nadat je het ongeval bij ons hebt gemeld nog geen blijvende invaliditeit hebben vastgesteld? Dan betalen wij wettelijke rente over de uitkering vanaf de 366ste dag na melding.

Overlijden

Verzekerd is een eenmalige uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval. De erfgenamen van de verzekerde ontvangen het afgesproken verzekerde bedrag.

Extra informatie

Overlijdt de verzekerde door een ongeval en hebben wij al een uitkering voor blijvende invaliditeit betaald voor datzelfde ongeval? Dan wordt de uitkering voor blijvende invaliditeit van het bedrag voor overlijden afgetrokken.

Verzekerde bedragen

Je kunt voor blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval kiezen voor vaste  verzekerde bedragen of voor verzekerde bedragen op basis van het jaarloon van de verzekerde.

Extra informatie

Zijn er meerdere verzekerden betrokken bij hetzelfde ongeval? Dan keren wij in totaal nooit meer dan € 5.000.000 uit.

Keuze: Verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit

Tegen een premietoeslag kun je het uitkeringspercentage voor blijvende invaliditeit verhogen. Je vindt de verhoogde uitkeringstabel in de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als het ongeval met opzet is veroorzaakt. Of als het ongeval is veroorzaakt met goedvinden van de verzekerde, zijn erfgenamen of een rechtsverkrijgende.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval gebeurde terwijl de verzekerde bedwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen heeft gebruikt. Bijvoorbeeld drugs en alcohol.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij zelfdoding of een poging tot zelfdoding.

Beoefenen van betaalde sport

Wij keren niet uit als het ongeval gebeurde tijdens het beoefenen van een sport waarvoor de verzekerde wordt betaald.

Snelheidsritten of recordritten

Wij keren niet uit als het ongeval gebeurde tijdens training, oefening of deelname aan snelheidswedstrijden of rally’s met motorrijtuigen of motorvaartuigen, tenzij het gaat om betrouwbaarheids-, puzzel- en oriëntatieritten waarbij het snelheidsaspect geen rol van betekenis speelt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De deelname aan deze verzekering eindigt onder andere voor een verzekerde automatisch:

• aan het einde van het verzekeringsjaar waarin deze verzekerde zeventig jaar wordt.

• als deze verzekerde 100% uitkering heeft gekregen voor blijvende invaliditeit.

Waagstukken

Een ongeval als gevolg van een waagstuk is alleen verzekerd als het waagstuk echt nodig was om het werk te doen of de activiteit te verrichten. Of als het waagstuk nodig was voor (een poging tot) het redden van mensen, dieren en/of zaken of bij rechtmatige zelfverdediging.

Verergering bestaande ziekte

Wij keren niet uit bij verergering van een bestaande ziekte door het ongeval.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen binnen je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld zo snel mogelijk een ongeval van een verzekerde. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om het ongeval te beoordelen. Betaal de premie op tijd.

Extra informatie

Is er kans op blijvende invaliditeit door het ongeval? Dan moet dit zo snel mogelijk en binnen negentig dagen na het ongeval aan ons worden doorgegeven.

Is er sprake van overlijden door het ongeval? Dan verwachten wij dat dit zo snel mogelijk en uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons wordt doorgegeven.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van je werknemers, stagairs, uitzendkrachten, oproepkrachten, tijdelijk personeel, leden en/of vrijwilligers.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt, het aantal verzekerden, de dekking die je kiest en de verzekerde bedragen van de verzekerden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.