Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt plotselinge en onvoorziene schade aan je elektronica. Je kiest zelf welke elektronica je wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Beschadiging aan de verzekerde elektronica door een van buiten komende onheil. Ook diefstal van de elektronica na braak aan het gebouw is verzekerd.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de waarde van de verzekerde elektronica.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde van de verzekerde elektronica.

Extra informatie

Bij totale beschadiging of verlies vergoeden wij minimaal 20% van de nieuwwaarde van de machine of de vervangingswaarde als deze lager is.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor kosten die je moet maken om te voorkomen dat je bedrijf stilvalt na een verzekerde schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur.

Keuze: reconstructiekosten

Wij noemen dit Data. Je kunt ervoor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren. Denk hierbij aan het terug zetten van een back-up of het opnieuw invoeren van verloren gegane gegevens.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Je kunt ervoor kiezen om de elektronica buiten het gebouw te verzekeren. Je elektronica is dan verzekerd tijdens vervoer of in een ander gebouw. Diefstal uit een vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: Technische bedrijfsschade

Hiermee verzeker je je omzetverlies die je hebt als je elektronica niet meer werkt door een gebeurtenis die verzekerd is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest. Maar ook niet bij slijtage ander geleidelijk bederf of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens als er geen schade is aan de hardware.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de elektronica is niet verzekerd. Ook schade veroorzaakt met opzet van de verzekerde of de directie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico per gebeurtenis van toepassing zijn.

Afspraken

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die je verzekert, zolang die zaken zich bevinden binnen je bedrijf of bedrijfsterrein. De verzekerde elektronica en de locaties worden op de polis gezet. Voor de dekking vervoer en verblijf elders wordt het dekkingsgebied apart overeengekomen. (Benelux en Duitsland, Europa of Wereld)

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.