Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inboedel die uw eigendom is en die tot uw particuliere huishouding behoort. U kunt kiezen uit een basis- of allrisk verzekering. Bij Extra informatie (i-tje) leest u meer over de basis- en allrisk verzekering.

Extra informatie

Met 'basis' zijn uw bezittingen in de woning verzekerd tegen risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. Met 'allrisk' bent u daarnaast verzekerd als de schade is veroorzaakt door een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Losse spullen in uw huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur. Huurdersbelang en eigenaarsbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels en maximale vergoedingen per gebeurtenis. Dit leest u in de voorwaarden.

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerde bedrag is € 125.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op uw polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling van de omvang van de schade door onze schade-expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. We vergoeden de kosten van uw schade-expert altijd tot het bedrag dat wij betalen aan onze schade-expert.

Sieraden

In huis zijn sieraden standaard verzekerd tot € 2.500. Zijn uw sieraden meer waard of wilt u wereldwijde dekking? Dan is de sieradenverzekering wereldwijd een goede aanvulling.

(Audio-) apparatuur

Voor computer- en audiovisuele apparatuur, film- en fotoapparatuur en optische instrumenten, kunst, antiek en verzamelingen en muziekinstrumenten kunt u de standaard verzekerde bedragen verhogen.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel buiten de woning is beperkt verzekerd. Bepaalde spullen kunt u aanvullend verzekeren met de buitenhuisrisicoverzekering.

Vallen en stoten

Als u kiest voor de Reaal inboedelverzekering Allrisk is schade aan uw inboedel door vallen of stoten verzekerd. In de basisverzekering is dit niet verzekerd.

Inboedel tijdelijk in een ander woonhuis of gebouw

Wij vergoeden maximaal € 15.000 als uw inboedel tijdelijk staat in een ander woonhuis of gebouw. Bijvoorbeeld in een opslagruimte. Met tijdelijk bedoelen wij een periode van maximaal 6 maanden.

Extra informatie

Is er schade aan uw inboedel door diefstal of vandalisme? Dan ontvangt u alleen een schadebedrag als er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van het woonhuis of gebouw.

Keuze: Glasverzekering

Met deze aanvullende verzekering verzekert u schade aan glas, zoals in ramen en glas in deuren. Ook de kosten van een noodvoorziening worden vergoed.

Extra informatie

Let op of u al een glasverzekering heeft bij uw woonhuisverzekering. In dat geval is deze aanvullende verzekering niet meer nodig bij uw Reaal inboedelverzekering.

Keuze: Zakelijke inboedelverzekering

Met deze aanvullende verzekering is uw zakelijke inboedel verzekerd tot € 5.000. Zakelijke spullen zoals uw gereedschap, zakelijke laptop of telefoon zijn dan verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door bijvoorbeeld normaal gebruik en slijtage, constructiefouten, ongedierte, een aardbeving of overstroming. Schade aan glas (glas voor lichtdoorlating) is niet verzekerd. Dit kunt u meeverzekeren met de glasverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door het weer is niet altijd verzekerd. Check de voorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

U kunt bij de basis verzekering kiezen voor € 0, € 150, € 250 of € 500 eigen risico. Hoe hoger het eigen risico hoe minder premie u betaalt.

U kunt bij de allrisk verzekering kiezen voor € 150, € 250 of € 500 eigen risico. Hoe hoger het eigen risico hoe minder premie u betaalt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor uw inboedel in een woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen/