Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt onder meer schade door brand, bliksem, diefstal na inbraak en vandalisme. wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van herstelwaarde. Is de schade niet te repareren dan  vergoeden we op basis van nieuwwaarde of dagwaarde als de huidige waarde 40% of minder van de nieuwwaarde is. De voorraad vergoeden we op basis van kostprijs.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit. Maar maximaal tot € 2.500.

Extra informatie

Je kunt een hoger bedrag meeverzekeren.

Keuze: huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering. Maar tot maximaal € 10.000.

Extra informatie

Je kunt een hoger bedrag meeverzekeren.

Keuze: Glasverzekering

Je kan een extra verzekering afsluiten voor het verzekeren van glasbreuk. Hiermee is glas in het gebouw dat bestemd is om licht door te laten in ramen en deuren verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade door wissen of vervorming van informatie in elektronische systemen of op informatiedragersof  verlies van data op informatiedragers en de daardoor ontstane extra kosten is niet verzkerd.

Fraude

Als blijkt dat er sprake is van fraude, dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Afhankelijk van het verzekerde bedrag heb je een eigen risico per gebeurtenis. Dit varieert van € 125 tot € 1.000.

Afspraken

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, dan keren wij niet (altijd) uit.

Lichtreclame

Lichtreclame aan de gevel is tot maximaal € 5.000 meeverzekerd. Er gelden meer maximaal verzekerde bedragen. Lees dit in de voorwaarden.

Extra informatie

Je kan een hoger bedrag meeverzekeren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die je verzekert. Deze locaties worden op de polis gezet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

 

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.