Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële schade aan machines, installaties of apparatuur. Je kiest zelf welke machines, installaties of apparatuur je wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Beschadiging van de verzekerde machines, installaties of apparatuur door een van buiten komend onheil of door eigen gebrek.

Opruimingskosten

Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde van de machine.

Extra informatie

Bij totale beschadiging of verlies vergoeden wij minimaal 20% van de nieuwwaarde van de machine of de vervangingswaarde als deze lager is.

Keuze: overwerk herstelkosten

Dit is niet standaard verzekerd. Je kan dit meeverzekeren met de dekking Technische bedrijfsschade.

Keuze: in- en uitbouwkosten

Dit is niet standaard verzekerd. Je kan dit meeverzekeren.

Transportkosten

Aanvullende kosten voor demontage en transport in verband met een gedekte schade is verzekerd. Schade tijdens het transport is niet verzekerd.

Keuze: Technische bedrijfsschade

Hiermee verzeker je je bedrijfsschade en/of je extra kosten als gevolg van een verzekerde schade aan een verzekerd object.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest. Maar ook niet bij slijtage of ander geleidelijk bederf. Wij keren ook niet uit bij brand, ontploffing en blikseminslag.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de machine is niet verzekerd. Ook schade veroorzaakt met opzet van de verzekerde of de directie is niet verzekerd.

Niet goed functioneren

Schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een beschadiging van de machine is niet verzekerd.

Gevolgschade

Niet verzekerd is de schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is een eigen risico per machine of per gebeurtenis van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de met name genoemde machines die op het terrein of in het gebouw van verzekerde staan en die je wilt verzekeren. De machines en de locaties die je verzekert worden op de polis gezet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.