Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op je eigen terrein of raakt jouw terrein vervuild doordat op een dichtbij gelegen terrein van een ander een verontreinigende stof is vrijgekomen, dan ben je verzekerd tegen de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering zijn verzekerd als jouw bedrijf verantwoordelijk is voor de verontreiniging. Dit geldt op jouw bedrijfslocatie, of op een andere locatie, als je daar werkt. De verontreiniging moet het gevolg zijn van het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen.

Herstelkosten van andere schade

Als er door de sanering van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of kabels.

Onderzoekskosten

de kosten die je maakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand of storm? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Schade als gevolg van verontreiniging

Verzekerd is de zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging

Inkomende milieuschade

Verzekerd is inkomende milieuschade. Dit is verontreiniging die door anderen wordt veroorzaakt buiten je bedrijf of terrein maar waardoor je bedrijf of terrein milieuschade oploopt.

Extra informatie

Randvoorwaarde is dat de gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen binnen een straal van 25km van de verzekerde locatie zijn vrijgekomen.

Verweersbijstand

Verzekerd is het verlenen van verweersbijstand en het vergoeden van kosten van verweersbijstand. Bijvoorbeeld als je een geschil hebt met de overheid over de sanering van de verzekerde locatie.

Check de voorwaarden voor meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door luchtverontreiniging, overstroming, atoomkernreacties of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Daarnaast is schade aan personen niet verzekerd en schade door verontreiniging met of door een motorrijtuig ook niet.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je in strijd met de milieuvergunning handelt.

Ondergrondse opslag

Niet gedekt zijn de schade en kosten als gevolg van een verontreiniging veroorzaakt door of samenhangend met de ondergrondse opslag van stoffen in tanks.

Extra informatie

Dit kan eventueel worden verzekerd op een Tankpolis. Deze kan je apart aanvragen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In het geval het voor de uitvoering van de sanering noodzakelijk is om opstallen of een gedeelte daarvan af te breken en te herbouwen, dan worden de herbouwkosten vergoed tot maximaal de verkoopwaarde van de opstallen vóór de uitvoering van de sanering.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Preventie

Verzekerde is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om verdere verontreiniging te voorkomen of te beperken.

Verdeling verzekerd bedrag

Als het verzekerd bedrag niet toereikend is om alle schade en kosten, die het gevolg zijn van de sanering of de verontreiniging, te vergoeden, wordt het verzekerd bedrag in de verhouding 50/50 verdeeld over de verzekerde locatie en de locatie van derden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die je verzekert. Deze locaties worden op de polis gezet

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één of drie jaar verzekerd. Aan het eind van die door jou gekozen periode verlengen wij jouw verzekering automatisch met één jaar. Na de eerste periode kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Extra informatie

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.