Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. U kunt kiezen tussen twee combinaties voor de verzekerde bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest en de mate van blijvende invaliditeit.

Extra informatie

In de voorwaarden leest u wie verzekerd zijn en wat wij onder een ongeval verstaan. Met u bedoelen wij soms de persoon die deze verzekering afsluit en soms de verzekerden.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. U kunt kiezen uit 2 combinaties verzekerde bedragen. Combinatie 1: € 5.000 (Overlijden),  € 30.000 (Blijvende Invaliditeit). Combinatie 2: € 10.000 (Overlijden), € 50.000 (Blijvende Invaliditeit).

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt kiezen uit 2 combinaties verzekerde bedragen. Combinatie 1: € 5.000 (Overlijden), € 30.000 (Blijvende Invaliditeit). Combinatie 2: € 10.000 (Overlijden), € 50.000 (Blijvende Invaliditeit).

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt de Ongevallenverzekering uitbreiden met de onderdelen Passagiers Auto en Bijrijders Motor.

Hogere uitkering

Wordt u voor 26% of meer blijvend invalide door een ongeval dat verzekerd is? Dan verhogen wij de uitkering voor blijvende invaliditeit. Tot maximaal 350% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Overlijden u en uw verzekerde partner binnen 24 uur na elkaar door een ongeval? Dan verhogen wij beide uitkeringen met 100%. U moet dan wel minimaal één verzekerd kind achterlaten dat jonger is dan 21 jaar.

Keuze: Passagiers Auto

Krijgt u een ongeval met uw auto en overlijdt uw passagier of raakt hij blijvend invalide? Dan heeft hij (of de erfgenamen) recht op een uitkering. U kunt kiezen uit 2 combinaties verzekerde bedragen. Combinatie 1: € 5.000 (Overlijden), € 10.000 (Blijvende Invaliditeit). Combinatie 2: € 10.000 (Overlijden), € 30.000 (Blijvende Invaliditeit).

Keuze: Bijrijders Motor

Krijgt u een ongeval met uw motor en overlijdt uw bijrijder of raakt hij blijvend invalide? Dan heeft hij (of de erfgenamen) recht op een uitkering. U kunt kiezen uit 2 combinaties verzekerde bedragen. Combinatie 1: € 5.000 (Overlijden), € 10.000 (Blijvende Invaliditeit). Combinatie 2: € 10.000 (Overlijden), € 30.000 (Blijvende Invaliditeit).

Wat is niet verzekerd?

  • U bent onder andere niet verzekerd als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt, het verband houdt met het onder invloed zijn van alcohol of drugs, of verband houdt met het beoefenen van een sport waarvoor u wordt betaald of een sport met een verhoogd risico.

Extra informatie

U ontvangt onder andere ook geen uitkering bij een ongeval tijdens het (mede)plegen van een misdrijf of een poging hiertoe, zelfdoding of een poging tot zelfdoding, vererging van een bestaande ziekte door een ongeval of bij een ongeval ontstaan tijdens het verblijf in een luchtvaartuig anders dan als passagier.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Had u voor het ongeval al een ziekte, gebrek of invaliditeit en zijn de gevolgen van een ongeval daardoor vergroot? Dan kijken wij bij het vaststellen van de uitkering naar de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad als u gezond was geweest.

Maximale uitkering

Bent u blijvend invalide door één of meer ongevallen? Dan keren wij maximaal 100% van het verzekerde bedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen, die u eerlijk moet beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Na een ongeval of overlijden moet dit zo snel mogelijk gemeld worden. U moet ook meewerken aan medisch onderzoek of sectie.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Extra informatie

Uw verzekering eindigt op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin u zeventig wordt. U kunt ervoor kiezen om de verzekering door te laten lopen op naam van uw echtgenoot, echtgenote of partner als die nog geen zeventig is.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen/