Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering op de Reaal Totaalplan Bromfietsverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de duopassagier zijn verzekerd. Je bent verzekerd als op de bromfiets zit, op- of afstapt, onderweg de bromfiets repareert of tankt. Ook als je zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of de duopassagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer een bedrag van € 2.500.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal € 12.500 uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de bromfiets niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens racen. Bij fraude bent u niet verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de bromfiets is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen op de bromfiets is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is schade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt geen uitkering als een verzekerde door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt terwijl die bestuurder of duopassagier op het moment van het ongeval geen valhelm droeg, terwijl dit wettelijk wel verplicht is.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet als je aantoont, dat het niet dragen van de valhelm geen invloed heeft gehad op het overlijden of de blijvende invaliditeit.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigd Agent waar je verzekering loopt.