Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval met de verzekerde motor. Dit is een aanvullende verzekering bij je Reaal Totaalplan Motorrijwiel Motoropzittendenverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De bestuurder en de opzittenden zijn verzekerd. Je bent verzekerd als je op de motor zit, op- of afstapt, onderweg de motor repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een opzittende door een ongeval? Dan keren we één keer een bedrag uit van € 5.000. Het maximaal uit te keren bedrag geldt per opzittende per gebeurtenis.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal € 10.000 of € 20.000 uit. De hoogte van het bedrag hangt af van het verzekerde bedrag dat je gekozen hebt en de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de motor niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens racen. Er mogen niet meer personen op de motor zitten dan het aantal zitplaatsen. Bij fraude ben je niet verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de motor is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen op de motor is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is schade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt geen uitkering als een verzekerde door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt terwijl die verzekerde op het moment van het ongeval geen valhelm droeg.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde of zijn erfgenaam aantoont, dat het niet dragen van de valhelm geen invloed heeft gehad op het overlijden of de blijvende invaliditeit.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.