Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in/op de oldtimer auto of oldtimer motor. Dit is een aanvullende verzekering op de Reaal Totaalplan Oldtimerverzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers van de oldtimer. Wij vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

Dit geldt ook voor de oldtimer motor.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto/ op de motor.

Extra informatie

Spullen bestemd voor handel zijn niet verzekerd. Ook schade aan motorrijtuigen, aanhangers en vaartuigen zijn niet verzekerd.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval met je oldtimer. We vergoeden de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een in/opzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere schade aan personen in de bagageruimte is niet verzekerd. Schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen is niet verzekerd. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Alcohol, drugs en medicijnen

Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan keren wij niet uit.

Andere verzekering

Bestaat er recht op een vergoeding uit een andere verzekering of op schadevergoedingen of verstrekkingen vanuit een andere voorziening? Dan keert deze verzekering niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

Per ongeval is het verzekerde bedrag voor letselschade en overlijden max € 1 miljoen voor alle verzekerden samen. Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het verzekerd bedrag naar evenredigheid van de door elk van de verzekerden geleden schade.

Helm/gordels

Het niet dragen van autogordels of een helm kan eigen schuld aan de schade opleveren. Hiermee wordt rekening gehouden bij de vaststelling van de schade.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.