Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. U kunt kiezen tussen vier combinaties voor de verzekerde bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit - € 5.000 / € 20.000, € 5.000 / € 30.000, € 5.000 / € 40.000 of € 5.000 / € 50.000.

Wat is verzekerd?

U kiest een combinatie van verzekerde bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit. In de voorwaarden leest u wie verzekerd zijn en wat wij onder een ongeval verstaan.

Blijvende invaliditeit

U of de getroffen verzekerde krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit door een ongeval.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van blijvende invaliditeit vast.

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag bij overlijden van verzekerde door een ongeval.

Extra informatie

U kunt in plaats van de erfgenamen ook de partner met wie verzekerde ongehuwd samenwoont aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt Tandheelkundige kosten meeverzekeren en de ongevallenverzekering uitbreiden met de onderdelen Auto-inzittenden en Motoropzittenden.

Extra informatie

Als u Tandheelkundige kosten hebt meeverzekerd wordt maximaal € 500 per verzekerde vergoed voor tandheelkundige kosten door een ongeval.

Keuze: Hogere uitkering

U kunt kiezen voor het verzekeren van een verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit. U krijgt dan maximaal 350% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Overlijden u en uw verzekerde partner binnen 24 uur na elkaar door een ongeval? Dan verhogen wij beide uitkeringen met 100%. U moet dan wel minimaal één verzekerd kind achterlaten dat jonger is dan 21 jaar.

Keuze: Auto-inzittenden

Ontstaat er een ongeval met uw auto en overlijdt een passagier of raakt deze blijvend invalide? Dan heeft de passagier (of de erfgenamen) recht op een uitkering. De uitkering hangt af van dezelfde gekozen combinatie van verzekerde bedragen voor uw ongevallenverzekering.

Keuze: Motoropzittenden

Krijgt u een ongeval met uw motor en overlijdt uw bijrijder of raakt hij blijvend invalide? Dan heeft hij (of de erfgenamen) recht op een uitkering. De uitkering hangt af van dezelfde gekozen combinatie van verzekerde bedragen voor uw ongevallenverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent onder andere niet verzekerd als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt, het verband houdt met het onder invloed zijn van bedwelmende middelen, of door waagstukken.

Extra informatie

U ontvangt onder andere ook geen uitkering bij een ongeval tijdens het (mede)plegen van een misdrijf of een poging hiertoe of door het deelnemen aan of oefenen voor snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, motorvaartuigen en rally's.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Had u voor het ongeval al een ziekte, gebrek of invaliditeit? Dan kijken wij bij het vaststellen van de uitkering naar de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad als u gezond was geweest.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen, die u eerlijk moet beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Na een ongeval of overlijden moet dit zo snel mogelijk gemeld worden. U moet ook meewerken aan medisch onderzoek of sectie.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Extra informatie

Op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin een verzekerde de 70-jarige leeftijd bereikt, eindigt de verzekering voor deze verzekerde.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen/