Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

iDeze verzekering vergoedt schade als gevolg van ongevallen die verzekerde(n) overkomen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor je bedrijf of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan je bedrijf zoals bedrijfsuitjes. Dit wordt alleen vergoed als je bedrijf als werkgever niet aansprakelijk is voor de schade van de verzekerde(n).

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de schade als gevolg van een ongeval die verzekerde(n) overkomen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor je bedrijf of activiteiten die gerelateerd zijn aan je bedrijf. Maar, alleen als je als werkgever op grond van artikel 7:658 BW (schending zorg- en instructieplicht) niet aansprakelijk bent voor de schade.

Extra informatie

We betalen de schade aan de verzekerde(n).

Activiteiten die gerelateerd zijn aan je bedrijf zijn:

• Bedrijfsuitjes en -festiviteiten.

• Bedrijfsopleidingen.

• Zakenreizen.

• Woon/werkverkeer

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Wij keren nooit meer dan 3 x het verzekerde bedrag per verzekeringsjaar uit.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag kan je verhogen naar maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

Verzekerden

Verzekerd zijn:

- je werknemers

- DGA’s met een minderheidsbelang in het bedrijf

- Zzp’ers die als werknemer worden gezien

- ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten, gedetacheerden en dergelijke. Deze groep is omschreven in artikel 7: 658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

- vrijwilligers die in uw administratie voorkomen.

Schade met of door een motorrijtuig

De verzekerde is verzekerd voor schade als bestuurder of als in-/opzittende van een motorrijtuig. Maar alleen als de schade niet verhaald kan worden op een motorrijtuigverzekeraar of op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Schade aan het motorrijtuig

De verzekerde is verzekerd voor schade aan het door hem bestuurde motorrijtuig waarvan hij eigenaar of houder is. Is de schade aan het motorrijtuig op een cascoverzekering verzekerd? Dan betalen wij alleen:

• Het verlies aan korting voor schadevrij rijden voor maximaal twee jaar.

• Het eventuele eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen onder andere niet voor schade die is veroorzaakt als de bestuurder van het motorrijtuig:
  • - tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • - meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een auto te besturen.
  • - weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.

Geldig rijbewijs

Wij betalen geen schade die is ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het motorrijtuig dat hij bestuurde of als hem de rijbevoegdheid is ontzegd.

Opzet

Wij betalen niet voor schade die is veroorzaakt door eigen opzet of roekeloosheid van de verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij betalen niet voor schade aan een door een verzekerde bestuurd motorrijtuig waarvan hij of zij geen eigenaar of houder is.

Eigen risico

Voor zaakschade geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis, behalve als er ook sprake is van personenschade.

Voor schade aan een motorrijtuig geldt een eigen risico van € 1.000 per gebeurtenis.

Verhaalbare schade

Wij betalen niet voor een schade als de verzekerde bestuurder, inzittende of opzittende is van een motorrijtuig en de schade verhaald kan worden op een motorrijtuigverzekeraar of op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Verplichte autogordel of bromfiets- of motorhelm

Draagt een verzekerde de verplichte autogordel of bromfiets- of motorhelm niet als hij schade krijgt? Dan kan er sprake zijn van eigen schuld. In dat geval kan de schadevergoeding worden beperkt.

Extra informatie

Als er een ontheffing geldt voor het dragen van de gordel of helm, dan geldt deze beperking niet.

Waar ben ik gedekt?

Verzekerden zijn over de hele wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per e-mail of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.