Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is alleen bedoeld voor auto's met een cataloguswaarde van minimaal € 75.000. Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij je Reaal Topcarverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

De passagiers zijn verzekerd. Je bent verzekerd als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of daarbij iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent aan het ongeval, of als daarbij onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

De bestuurder is niet verzekerd.

Overlijden

Overlijdt een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer een bedrag dat afhankelijk is van de gemaakte keuze voor het verzekerde bedrag. Dat kan € 5.000, € 10.000, € 12.500 of € 25.000 zijn. De verzekerde bedragen gelden per inzittende per gebeurtenis.

Extra informatie

Ongeacht hogere verzekerde bedragen is de uitkering voor verzekerde personen die op het moment van het ongeval jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar waren, beperkt tot resp. maximaal € 2.500 en € 5.000.

Invaliditeit

Raakt een passagier blijvend invalide? Dan keren we afhankelijk van de gekozen verzekerde bedragen één keer maximaal € 20.000, € 37.500 of € 50.000 uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit. De verzekerde bedragen gelden per inzittende per gebeurtenis.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest. Als er sprake is van meer dan 4 zitplaatsen, dan kunnen de maximale uitkeringen eventueel worden verhoogd van € 20.000 naar € 45.000 van € 37.500 naar € 84.375 of van € 50.000 naar € 112.000.

Kleding

Onafhankelijk van de verzekerde sommen tegen ongevallen dekt deze verzekering het risico van aanwijsbare schade aan kleding tot een maximum van € 1.000 per ongeval met het uitsluitend op het polisblad omschreven motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Ook bij fraude ben je niet verzekerd.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Bestuurder

De bestuurder is geen verzekerde op de ongevallen inzittendenverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren niet uit als het ongeval plaatsvindt en personen zich op of in het motorrijtuig bevinden anders dan op wettelijk toegestane zitplaatsen. Ook mogen er niet meer personen in de auto zitten dan het aantal zitplaatsen.

Acceptatiecriteria leeftijd

Verzekeringsnemers/bestuurders van jonger dan 24 jaar en ouder dan 70 jaar worden niet geaccepteerd.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/

Of neem contact op met de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.