Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is alleen bedoeld voor auto's met een cataloguswaarde van minimaal € 75.000. Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende verzekering op de Reaal TOPCAR verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers van de verzekerde auto. Wij vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt of onderweg de auto in verband met een defect van de auto hebt verlaten en je je nog in de onmiddelijke nabijheid van de auto bevindt.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Extra informatie

Spullen bestemd voor handel zijn niet verzekerd. Ook motorrijtuigen, aanhangers en vaartuigen zijn niet verzekerd.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval. We vergoeden de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan keren wij niet uit.

Maximale vergoeding

Per ongeval is het verzekerde bedrag max € 1 miljoen voor alle verzekerden samen. Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het schadebedrag naar verhouding over alle betrokkenen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/contact/

Of neem contact op met de Gevolmachtigde Agent waar je verzekering loopt.