Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. U kunt kiezen voor een basis- of een allrisk verzekering. Met 'basis' is uw woning verzekerd tegen risico's zoals brand, inbraak, blikseminslag, waterschade en storm. Met 'all risk' bent u daarnaast ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door een andere plotseling en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Uw woning inclusief de fundering is verzekerd. Ook een schuur, garage en bijgebouwen, als deze op hetzelfde adres als uw woning staan en niet groter zijn dan 25 m2, zijn verzekerd. De verzekering geldt ook voor een zwembad of bubbelbad, dat vast is verbonden met de grond.

Extra informatie

Grotere bijgebouwen of een losse garage op een ander adres kunt u meeverzekeren. Daarvoor betaalt u extra premie.

Verzekerd bedrag

Uw woning is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Voor het vaststellen van de hoogte van de schade mag u ook zelf een schade-expert inschakelen. We vergoeden de kosten van uw schade-expert altijd tot het bedrag dat wij betalen aan onze expert.

Keuze: glas

Schade aan glas of ruiten (ter lichtdoorlating) in uw woning is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

U kunt ervoor kiezen om de glasverzekering aanvullend af te sluiten. Schade aan ruiten in uw woning die plotseling en onverwacht is ontstaan is dan ook verzekerd. Ook de kosten voor een noodvoorziening worden dan vergoed.

Tuin

Extra kosten voor herstel van uw tuin en beplanting vergoeden wij tot maximaal € 10.000 als de schade is veroorzaakt door aanrijding, aanvaring, blikseminslag, brand, luchtverkeer of ontploffing.

Extra: garantie tegen onderverzekering

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan de door ons vastgestelde herbouwwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door normaal gebruik en slijtage, constructiefouten en achterstallig onderhoud, ongedierte, een aardbeving of overstroming.

Verbouwing, leegstand

Komt uw woning leeg te staan? Dan is schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van uw woning niet verzekerd. Staat uw woning langer dan 6 maanden leeg? Dan is schade door inbraak, diefstal en vandalisme ook niet verzekerd.

Extra informatie

Wordt uw woning verbouwd? Dan betalen we alleen voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag of luchtverkeer.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd, maar alleen als er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van uw woning.

Extra informatie

Vandalisme is niet verzekerd als er sprake is van illegale activiteiten of als uw woning langer dan 6 maanden leeg staat.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Check de voorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

U kunt bij de basisverzekering kiezen uit € 0, € 150, € 250 of € 500 eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. Bij schade door storm geldt een extra eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Eigen risico allrisk

U kunt bij de allriskverzekering kiezen uit € 150, € 250 of € 500 eigen risico. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. Bij schade door storm geldt een extra eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Met onze Woonhuisverzekering verzekert u uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat u zorgvuldig met uw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via https://www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen/