Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als je bedrijf wettelijk aansprakelijk is voor de schade van derden die onstaat door je bedrijf of je medewerkers. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor de opbouw van de dekkingen.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). Het verzekerde bedrag is standaard € 2.500.000 per schadeclaim voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Extra informatie

Je bedrijf is standaard verzekerd voor de volgende onderdelen:

Algemene bedrijfsaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Milieuaantasting

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers, ingeleend personeel (zoals uitzendkrachten of stagiairs), bestuurders, commissarissen en maten. Daarnaast zijn de meewerkende familieleden verzekerd. Ook vrijwilligers kunnen worden verzekerd.

Keuze: productaansprakelijkheid

Hiermee verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade door producten die je op de markt hebt gebracht. Of producten die je op de markt hebt gebracht nadat je deze hebt gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.

Werkgeversaansprakelijkheid

Je bedrijf is verzekerd als werkgever voor aansprakelijkheid voor schade van je werknemers en ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden die werkzaam zijn voor je bedrijf. Ook is werkgeversaansprakelijkheid voor schade van ingeleende ZZP'ers meeverzekerd, als zij onder artikel 7:658 lid 4 BW vallen.

Juridische hulp

Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je bedrijf is verleend.

Milieuschade

Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor schade van derden als gevolg van milieuaantasting. De milieuaantasting moet veroorzaakt zijn door je bedrijf en moet plotseling zijn ontstaan. De milieuaantasting mag geen rechtstreeks gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces.

Extra informatie

Is er schade aan personen door milieuaantasting? Dan is deze schade aan personen verzekerd.

Is er schade aan zaken door milieuaantasting? Dan is deze schade aan zaken alleen verzekerd als de schade is ontstaan door aantasting van de lucht.

Inloop

Je bedrijf is ook verzekerd voor een schadeclaim in verband met een handelen of nalaten tot maximaal 1 jaar voor de ingangsdatum van de Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Je kunt deze periode verlengen naar 3 of 5 jaar.

Extra informatie

Verlenging van het inlooprisico kun je verzekeren voor de 3 standaard­dekkingen van de Zakelijke Aansprakelijkheids­verzekering. Heb je ook gekozen voor de extra dekkingen Product­aansprakelijkheid en Opzichtrisico? Dan geldt verlenging van het inlooprisico ook voor deze dekkingen.

Keuze: Opzichtrisico

Bewaart je bedrijf zaken van klanten, omdat je deze zaken moet bewerken, behandelen of er andere werkzaamheden aan moet doen? Dan kan het voorkomen dat deze zaken beschadigen. Met de dekking opzichtrisico verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor deze schade aan zaken.

Extra informatie

Voor deze extra dekking geldt een beperkt verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekeringsjaar.

Keuze: Wegam en 7:611 BW (zorgplicht werkgever)

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade van je werknemers en ingeleend personeel die: 

- zij oplopen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitvoering van hun werk (Wegam)

- het gevolg is van het niet nakomen van je zorgplicht als werkgever (7:611 BW). Wij vergoeden de zuivere vermogensschade die zij hierdoor lijden. 

Extra informatie

Het verzekerde bedrag per schadeclaim voor de extra dekking WEGAM en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever) is € 2.500.000. Per jaar dat je verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren we nooit meer dan 2 keer het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Keuze: Schadeverzekering voor werknemers

Je verzekert de schade van een werknemer en ingeleend personeel door een ongeval dat tijdens werktijd of een andere activiteit van het bedrijf gebeurt. Ook schade door een ongeval tijdens woon-werkverkeer is verzekerd. Zij kunnen alleen een beroep op deze dekking doen, als je bedrijf niet aansprakelijk is voor hun schade op grond van 7:658 BW.  

Extra informatie

Het verzekerde bedrag per schadeclaim voor de extra dekking Schade­verzekering voor werknemers is standaard € 1.000.000. Hogere verzekerde bedragen zijn mogelijk op aanvraag. Per jaar dat je verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren we nooit meer dan 3 keer het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade aan zaken van jou (de verzekeringnemer) of van je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door jouw bedrijf verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk en tegen een persoon gericht handelen of nalaten.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig en/of motorrijtuig en alles wat daaraan vastzit, als:

- het jouw eigendom is.

- je het bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken.

- dat door een niet-ondergeschikte wordt gebruikt om werkzaamheden te doen voor het bedrijf.

Extra informatie

Uitzonderingen op deze uitsluiting vind je in de voorwaarden.

Asbest

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken.

Bijvoorbeeld: aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling of aansprakelijkheid voor schade door het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Niet verzekerd is schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering, dan is dat niet verzekerd.

In twee gevallen kan de verzekeringnemer tegen premiebetaling het uitlooprisico wel verzekeren:

Als wij de verzekering stoppen of;

Als het bedrijf ophoudt te bestaan.

Extra informatie

Als wij de verzekering stoppen, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met een jaar verlengen.

Als de verzekering stopt, omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, dan mag de verzekeringnemer de periode om een schadeclaim te melden met drie jaar verlengen.

Fraude

Wij betalen niet als bij schade fraude is gepleegd.

Zuivere vermogensschade

Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten. Het minimum eigen risico is € 125 per schadeclaim voor schade aan zaken. Voor schade aan zaken veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van € 500 per schadeclaim. Geldt er meer dan één eigen risico? Dan betaal je alleen het hoogste eigen risico. 

Extra informatie

Dit eigen risico geldt voor de standaarddekkingen.

Voor Werkgeversaansprakelijkheid kan een afwijkend eigen risico van toepassing zijn. Dit lees je in de voorwaarden en het bedrag vermelden wij op de polis.

Eigen risico

Voor Productaansprakelijkheid geldt in beginsel het eigen risico van de standaard dekkingen. Afhankelijk van de producten die je op de markt hebt gebracht kan een afwijkend eigen risico van toepassing zijn. Dit zetten wij op de polis.

Extra informatie

 

 

Eigen risico opzichtrisico

Het eigen risico voor opzichtschades bedraagt 10% van het schadebedrag voor schade aan zaken en schade aan personen per schadeclaim. Er geldt een minimum eigen risico dat gelijk is aan het eigen risico dat geldt voor de standaard dekkingen.

Eigen risico Wegam en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever)

Voor Wegam geldt een eigen risico van € 1.000 voor schade aan het motorrijtuig. Voor 7:611 BW (Zorgplicht werkgever) geldt geen eigen risico.

Eigen risico Schadeverzekering voor werknemers

Er geldt een eigen risico van:

€ 250 voor schade aan zaken. Dit vervalt als de verzekerde ook schade aan personen heeft.

€ 1.000 voor schade aan een motorrijtuig. Dit eigen risico geldt niet voor de vergoeding voor het verlies aan korting voor schadevrij rijden en het eigen risico van een casco­dekking op een motorrijtuig­verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt alleen voor je vestigingen of filialen in Nederland, die je hebt verzekerd. Je bent over de hele wereld verzekerd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Ook zijn niet verzekerd schadeclaims die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.

Extra informatie

Wel verzekerd is aansprakelijkheid voor schade tijdens een zakenreis in de Verenigde Staten van Amerika en Canada als de aansprakelijkheid geen verband houdt met de werkzaamheden of activiteiten van je bedrijf.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per e-mail of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.