Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als je bedrijf wettelijk aansprakelijk is voor de vermogensschade van derden die onstaat door een beroepsfout van je bedrijf of je medewerkers. De schade moet veroorzaakt zijn door een fout tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf.

Wat is verzekerd?

Je verzekert de aansprakelijkheid van je bedrijf voor zuivere vermogensschade van derden als gevolg van een beroepsfout. Je kiest zelf welk bedrag je wilt verzekeren. Standaard moet het verzekerde bedrag minimaal € 250.000 per schadeclaim zijn en kan het verzekerde bedrag maximaal € 1.250.000 per schadeclaim zijn voor alle verzekerden samen.

Extra informatie

Per verzekeringsjaar keren wij nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Hogere verzekerde bedragen zijn op aanvraag mogelijk.

Wie zijn verzekerd?

- Je bedrijf;

- de bestuurders, compagnons, commissarissen, maten en vennoten van je bedrijf;

- de ondergeschikten van je bedrijf als zij werkzaamheden voor je bedrijf of deze personen doen binnen de beroepsactiviteiten.

Juridische hulp

Wij betalen de proceskosten als wij hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je bedrijf is verleend.

Keuze: inloop

Op basis van de vorige beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat met deze extra dekking verzekerd als je kunt aantonen dat je op het moment dat je de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was.

Extra informatie

Er is geen dekking voor beroepsfouten en schadeclaims die je al kende voor het sluiten van deze verzekering.

Uitloop

Stelt iemand je ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor je fout vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd als je bedrijf is gestopt met de beroepsactiviteiten en/of bedrijfsactiviteiten. Uitloop geldt ook voor de medewerkers, bestuurders, comissarissen e.d. die in de periode dat je bij ons verzekerd bent geweest uit dienst zijn gegaan 

Extra informatie

Het uitlooprisico is niet verzekerd als het bedrijf is gestopt in verband met ondercuratelestelling of faillissement.

Stopt het verzekering zonder dat het bedrijf stopt, dan kan je op aanvraag het uitlooprisico voor maximaal 5 jaar meeverzekeren.

Keuze: Inloop

Inlooprisico als u hiervoor geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering had.

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat met deze extra dekking te verzekeren tot maximaal 5 jaar voor de ingangsdatum. Je kunt kiezen uit een periode van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar.

Extra informatie

Er is geen dekking voor beroepsfouten of schadeclaims die je al kende voor het sluiten van deze verzekering.

Keuze: Reconstructiekosten

Met deze extra dekking verzeker je de aansprakelijkheid van je bedrijf voor kosten van reconstructie van documenten, informatiedragers en/of daarop aanwezige informatie die zijn beschadigd, vernietigd en/of verloren gegaan.

Keuze: Bijzondere Rechtsbijstand

Met deze extra dekking verzeker je juridische hulp van DAS bij bepaalde conflicten met de overheid, tuchtrechtinstanties en/of opdrachtgevers in verband met een (vermeende) beroepsfout. Ook verzeker je juridische hulp van DAS bij conflicten met Reaal over een (gedeeltelijk) afgewezen schade of de behandeling van een schade op deze verzekering.

Extra informatie

Voorwaarde is onder andere dat je een in geld uit te drukken belang moet hebben bij het conflict van minimaal € 500. Dit minimum belang geldt niet voor strafzaken. 

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is onder andere aansprakelijkheid voor schade die te maken heeft met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of die te maken heeft met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, rentabiliteit e.d.  

Kostenoverschrijding

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen. Dit geldt alleen voor technische bedrijven zoals een architectenbureau, technisch ontwerpbureau of een bouwkundig keuringsbureau.   

Extra informatie

Wij zetten deze uitsluiting in een clausule op je verzekering.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzettelijk handelen of nalaten, of aansprakelijkheid voor schade door of in verband met frauduleuze handelingen en/of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade waarvoor een verzekerde als bestuurder, commissaris/toezichthouder of als beleidsbepaler persoonlijk wordt aangesproken.

Extra informatie

Dit risico kan voor een aantal bedrijven worden meeverzekerd. Wij zetten dan een clausule op de polis.

Opnieuw leveren product of dienst

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die te maken hebben met het helemaal of deels overdoen van werk dat door of onder verantwoordelijkheid van je bedrijf is gedaan.

Kantoorrisico

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden of schade aan personen die jij of één van je medewerkers heeft veroorzaakt.

Extra informatie

Dit risico verzekeren wij voor een aantal bedrijven standaard mee. Hiervoor zetten wij een clausule op de polis.

Cyberincidenten

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade, kosten en/of boetes in verband met cyberincidenten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor sommige risico's is het dekkingsgebied beperkter dan in de voorwaarden staat of is het recht waarop de schadeclaim moet zijn gebaseerd beperkter dan in de voorwaarden staat. Hiervoor zetten wij een clausule op de polis.

Eigen risico

Je eigen risico wordt bepaald aan de hand van je werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten. Het minimum eigen risico is € 500 per schadeclaim.

Eigen risico Bijzondere Rechtsbijstand

Je betaalt een eigen risico van € 500 als je wilt dat DAS een externe rechtshulpverlener (bijvoorbeeld een advocaat) inschakelt om namens je bedrijf een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren.

Extra informatie

Het eigen risico geldt niet als het volgens de wet- en regelgeving verplicht is om voor die procedure een advocaat in te schakelen (verplichte procesvertegenwoordiging).

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt alleen voor je vestigingen of filialen in Nederland, die je hebt verzekerd. Je bent in de Europese Ecenomische Ruimte en Zwitserland verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade. Wel geldt dat de schadeclaims gebaseerd moeten zijn op het recht van één van deze landen.

Extra informatie

De schadeclaim moet ook worden ingesteld of in rechte aanhangig worden gemaakt in deze landen.

Je kan afwijkende dekkingsgebieden verzekeren. Hiervoor zetten wij een clausule op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per e-mail of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.