Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag,storm, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Je kan ervoor kiezen om de fundering mee te verzekeren. Ook de bereddingskosten en kosten van deskundigen zijn verzekerd.

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bepaalde gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra informatie

Als je de fundering meeverzekert moet je hier wel rekening mee houden in de opgave van het verzekerd bedrag.

Extra kosten na schade

Je bent verzekerd voor de bereddingskosten. Bereddingskosten zijn de redelijke kosten die je moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het natuurlijk gaan om schade die mogelijk verzekerd is op je verzekering. Ook de kosten van de Stichting Salvage en de kosten voor deskundigen zijn verzekerd.

Huur

Wij vergoeden de opbrengsten van het verhuren van je gebouw, als je je gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de tuin of beplanting na een verzekerde schade is verzekerd tot maximaal € 15.000.

Extra informatie

Check de voorwaarden voor de gebeurtenissen die verzekerd zijn.

Keuze: Glasbreuk

Je kan een extra dekking afsluiten voor het verzekeren van glasbreuk. Hiermee is glas in het gebouw dat bestemd is om licht door te laten in ramen en deuren verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen. Zoals  lichtreclames.

Extra informatie

Lichtreclames kun je verzekeren op de Zakelijke Inventaris en goederenverzekering of op de Zakelijke Elektronicaverzekering.

Fraude

Als blijkt dat er sprake is van fraude, dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag heb je een standaard eigen risico. Dit varieert van € 250 tot € 1.000 per gebeurtenis.

Afspraken

Als je je niet houdt aan de verplichtingen in de voorwaarden en clausules, zoals over preventie, dan keren wij niet (altijd) uit.

Leegstand

Je bent slechts beperkt verzekerd als je pand wordt verbouwd, is gekraakt, of langer dan twee maanden aaneengesloten niet gebruikt wordt.

Asbest

Schade aan asbestdaken is beperkt verzekerd.

Extra informatie

Lees in de voorwaarden wat de beperkingen precies zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die je verzekert. Deze locaties worden op de polis gezet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal halfjaar of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen doe je schriftelijk, per email of via www.reaal.nl/verzekering/schadeverzekering-opzeggen.